نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مدیریت کلاس از ابعاد مهم تدریس اثربخش است. نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله شامل 1- طراحی و تدوین درس، 2- ارائه درس، 3- مدیریت کلاس، 4- روابط انسانی و 5- ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفته که به ‌علت گستردگی، در این مقاله فقط مقوله مدیریت کلاس مورد بحث واقع شده است.
روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از منظری دیگر کمی- کیفی است. در بخش کیفی با استادان نمونه‌کشوری مصاحبه شده و در بخش کمّی عملکرد اعضای هیات ‌علمی دانشگاه اصفهان به ‌وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته مورد بررسی قرار‌گرفته است. جامعه تحقیق شامل استادان نمونه‌کشوری دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان و علوم پزشکی اصفهان و اعضای هیات ‌علمی دانشگاه اصفهان است. برای انتخاب استادان نمونه‌کشوری، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردیده و با 15 نفر از آنان مصاحبه شده است. برای انتخاب اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده شده است. حجم این جامعه در سال تحصیلی 84-83 تعداد 395 نفر بوده که از میان آنها 58 نفر انتخاب شده است. برای ارزیابی عملکرد افراد انتخاب شده، تعداد 1245 دانشجوی زن و مرد سالهای سوم و چهارم مقطع کارشناسی در تحقیق شرکت داده شدند.
یافته‌های تحقیق نشان داد که در بخش کیفی، استادان نمونه‌کشوری بر دو مقوله 1- اهمیت کلاس و چگونگی مدیریت آن و 2- رفتار محترمانه با دانشجویان تاکید داشته‌اند. در بخش کمی، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان با کسب نمره 87/3، بیش از حد متوسط (5/3) به نشانگرهای مدیریت کلاس توجه داشته‌اند. عملکرد اعضای هیات علمی برحسب دانشکده و مرتبه‌ علمی تفاوت معناداری نداشته، اما عملکرد آنان برحسب سابقه تدریس متفاوت بوده است. اعضای هیات علمی دارای سابقه تدریس10-1 سال نسبت ‌به افراد دارای سابقه تدریس20-11 سال در زمینه مدیریت کلاس عملکرد بهتری داشته‌‍‌‌‌اند.
واژه‌های کلیدی: مدیریت کلاس در دانشگاه ‌‌‌‍‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‌‍- نظریه‌های مدیریت کلاس- استاد نمونه‌کشوری- عضو هیات علمی.

عنوان مقاله [English]

Determining indicators of effective classroom management in universities and higher education institutions

نویسندگان [English]

  • Fereydoon Sharifian
  • Ahmad Reza Nasr
  • LotfAli Abedi

چکیده [English]

Classroom management is one of the most important dimensions of effective teaching. The research determines effective teaching indicators in five domains including: designing and developing courses; teaching; management of classroom; human and social relationships and evaluating students academic performance. Because of the broadness of the subject, in this paper only the domain of classroom management has been discussed.
The method is quantitative-qualitative. In the qualitative part, the researchers interwieved national exemplar academic staff. In quantitative section the performance of Isfahan University academic staff was evaluated. Statistical population included two groups. One of these groups included national exemplar academic staff from Isfahan University, Isfahan Technical University and Isfahan Medical University. To select national exemplar academic staff, meaningful sampling was used and 15 people of them were interwievd. To select faculty members of Isfahan University stratified sampling method were used. After estimating sample size, 58 people were selected. In order to evaluate the performance of the selected faculties in the quantitative part, 1245 third and forth grade undergraduate students took part in the research.
Findings of research indicated that national exemplar academic staff emphasized on: importance of classroom and quality of classroom management; and having respectful behaviors with students. The measured mean in the quantitative section was 3.87 and it was more than the means of effectiveness criterion (3.5). The observed differences among the performance of the faculty members in regard to their faculties and degree were not significant, except in regard to teaching experience, that is faculty members with 1-10 years experience had better performance than those with 11-20 years.

Key words: Classroom management in university- Theories of classroom management – National exemplar academic staff - Faculty member.