نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیربه کارگیری یک الگوی ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان در دروس فارسی، عربی و انگلیسی دوم راهنمایی می‌باشد. این پژوهش شبه تجربی است ،که طی دو مرحله مقدماتی و نهایی به اجرا در آمده است. مطالعه نواقص و مشکلات طرح درس‌ها و آزمون‌های ساخته شده و اصلاح آن‌ها در مرحله مقدماتی و اجرای طرح درس‌ها در نمونه اصلی شامل بیست کلاس پایه دوم (ده کلاس به عنوان گروه آزمایشی و ده کلاس به عنوان گروه گواه) در مرحله نهایی صورت گرفته است. در اجرای پژوهش از پیش آزمون و آزمون نهایی و گمارش تصادفی کلاس‌ها ی پایه دوم در هر مدرسه به عنوان آزمایشی و گواه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مدارس راهنمایی پسرانه ناحیه 1و4 آموزش و پرورش شهر مشهد می‌باشند و نمونه مورد مطالعه شامل ده مدرسه که از هر مدرسه دو کلاس پایه دوم ( جمعاً 20 کلاس پایه دوم) به صورت خوشه ای انتخاب شده اند.
نتایج عمده حاصل از اجرای طرح درس‌های مبتنی بر الگوی ترکیبی در گروه‌های مورد مطالعه در هر سه درس فارسی، عربی و انگلیسی به تفکیک حاکی از این است که به کارگیری طرح درس‌های مزبور( بر اساس الگوی ترکیبی) تا حد زیادی بر پیشرفت نمره آزمون نهایی دانش‌آموزان گروه آزمایشی در دروس فارسی ، عربی و انگلیسی هر کدام به صورت مجزا موثر بوده و به عبارت دیگر تأثیر معنادار ایجاد کرده است. همچنین به کار گیری طرح درس‌های فوق بر معدل نمره هر سه درس نیز تأثیر معنادار به همراه داشته است. نتایج نظرخواهی معلمان و دانش‌آموزان پس از اجرای طرح درس‌ها نیز نشان می‌دهد که آن‌ها تا حد زیادی از اجرای طرح درس‌های مبتنی بر الگوی ترکیبی رضایت داشته‌اند.
واژه‌های کلیدی: الگوی تدریس ترکیبی،یادگیری مبحث مشترک، زبان فارسی،زبان عربی وزبان انگلیسی ، پایه دوم راهنمایی، الگوی پیش سازمان‌دهنده، الگوی تفکر استقرایی، الگوی دریافت مفهوم، الگوی یاران در یادگیری.

عنوان مقاله [English]

The effect of combined modern models of teaching upon learning of Farsi , Arabic and English lessons at grade two junior school.

نویسنده [English]

  • hossein Jafari sani

چکیده [English]

In this study ,at the first stage different teaching models and the pertinent studies were examined and then a combined teaching model based on advanced organizer models, inductive models, attaining concepts and partners in learning was developed. This model was used to teach Farsi, Arabic, and English language grammar to the students of the second grade of guidance school. Then, the influence of this teaching model (Independent Variable) on the student’s performance in the teaching model on the students’ degree of learning in the aforementioned subjects .The present study, having a quasi-experimental design, was done in two phases. The first phase was devoted to examining the weaknesses and problems of the lesson plans and those of the tests used. In the second phase, ten classes of male students (the experimental group) were taught according to the modified and improved lesson plans in the two educational districts in Mashhad. The design of the study included a pretest and posttest and the classes were randomly assigned to the control and experimental groups. The t`test was performed on the obtained data. Moreover, the participating teachers and students were asked to answer a questionnaire .The findings of the study revealed that the experimental group performed better in all designed courses on the relevant tests. The finding also showed teachers’ and students’ satisfaction with the implementation of the lesson plans designed.
Key words: combined teaching model, advanced organizer model, inductive model, attaining concept, partners in learning, Farsi, Arabic, English, second grade of guidance school .