نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور123 آزمودنی (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از مهدهای کودک و مدارس ابتدایی 3 منطقه ی جغرافیایی شمال، مرکز و جنوب شهر اصفهان انتخاب شدند. اطلاعات لازم با استفاده از تکالیف نگهداری ذهنی سطح و طول پیاژه برای سنجش طراز تحول شناختی، و نیز تکالیف باور کاذب برای بررسی شناخت اجتماعی کودک جمع آوری گردید. نتایج تحلیل داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس نشان داد: شناخت اجتماعی در کودکان، از روندی تحولی پیروی می کند و افزایش این توانایی را با افزایش سن در کودکان تأیید کرد( P

عنوان مقاله [English]

A Study of the Development of Social Cognition and It’s Relation to Cognitive Developmental Level in Children

نویسندگان [English]

  • samane asadi
  • shole amiri
  • hossein molavi

چکیده [English]

The purpose of this research was to study development of social cognition and it’s relation to cognitive developmental level of nursery, preschool and second graded children of Isfahan. 123 participants (61 males and 62 females) were selected quite randomly, using cluster sampling, from 3 geographical areas of Isfahan (north, center and south) and False Belief Tasks. They placed in 3 groups of nursery schoolers, preschoolers and second graders. Then children interviewed according to Piagetian clinical method with mental conservation tasks (surface and length). Data analysis using Pearson correlation and MANOVA, showed that social cognition has a developmental trend (P