نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در صورت مناسب بودن رویکرد نیاز سنجی آموزشی می توان شرایط لازم را در جهت اثر بخش شدن آموزش های ضمن خدمت فراهم ساخت. این مقاله با هدف شناسایی هر چه دقیق ترٍ رویکرد کل نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل سازمان )‌ و رویکرد جزء نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل شغل ،‌تجزیه و تحلیل فرد در نظر سنجی ) به مقایسه آنها اقدام نموده است. در این رابطه دو نوع مقایسه میان دو رویکرد صورت پذیرفته است. ابتدا مقایسه نظری و تحلیل هر یک از رویکردها و سپس مقایسه تجربی آنها در شرکت برق منطقه‌ای خراسان (1381 و 1383) انجام پذیرفته است.
مرور پیشینه نشان داد که بیشتر پروژه های نیازسنجی رویکردی جزء نگر را اتخاذ کرده‌اند اما مقایسه تجربی (‌عملی)‌دو رویکرد در مورد شرکت برق منطقه ای خراسان نشان داد که غفلت از رویکرد کلی نگر معادل بی توجهی و یا به تعبیری عدم کشف بسیاری از نیاز های آموزشی ا ساسی است .
واژه های کلیدی: نیاز سنجی آموزشی_ تجزیه و تحلیل فرد -تجزیه و تحلیل سازمان- تجزیه و تحلیل شغل- رویکرد کل نگر- رویکرد جزء نگر

عنوان مقاله [English]

Theoretical And Experimental Comparison (Practical) of the Whole and the Part Perception Approaches of Education Need Assessment (Case: Khorasan Electricity Company)

نویسنده [English]

  • Mahmood Saidi

چکیده [English]

We can provide essential conditions for efficient education at the time of the duty if the educational need assessment approach is suitable. This article aims to know the whole perception approach (organization analysis method) and part perception approach (job analysis method, individual analysis in opinion assessment) in educational need assessment, and more accurately, so resorted to compare them. Two kinds of comprison processed between tow approach in this relationship. First theoretical comparison and analysis of each appraches and then their experimental comparison processed in khorasan Electricity company during 2002 and 2004.
The study of the past project showes that more projects chose part perception appraches about khorasan Electricity company showed that in attetion of the whol perception approach is equal to in attention or in other words the lack of the discovery of many necessary educational need.
Key words: Educational need assessment, Individual analysis, job analysis, The whole perception approach, The part perception approach.