مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (مورد: شرکت برق منطقه ای خراسان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

در صورت مناسب بودن رویکرد نیاز سنجی آموزشی می توان شرایط لازم را در جهت اثر بخش شدن آموزش های ضمن خدمت فراهم ساخت. این مقاله با هدف شناسایی هر چه دقیق ترٍ رویکرد کل نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل سازمان )‌ و رویکرد جزء نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل شغل ،‌تجزیه و تحلیل فرد در نظر سنجی ) به مقایسه آنها اقدام نموده است. در این رابطه دو نوع مقایسه میان دو رویکرد صورت پذیرفته است. ابتدا مقایسه نظری و تحلیل هر یک از رویکردها و سپس مقایسه تجربی آنها در شرکت برق منطقه‌ای خراسان (1381 و 1383) انجام پذیرفته است.
مرور پیشینه نشان داد که بیشتر پروژه های نیازسنجی رویکردی جزء نگر را اتخاذ کرده‌اند اما مقایسه تجربی (‌عملی)‌دو رویکرد در مورد شرکت برق منطقه ای خراسان نشان داد که غفلت از رویکرد کلی نگر معادل بی توجهی و یا به تعبیری عدم کشف بسیاری از نیاز های آموزشی ا ساسی است .
واژه های کلیدی: نیاز سنجی آموزشی_ تجزیه و تحلیل فرد -تجزیه و تحلیل سازمان- تجزیه و تحلیل شغل- رویکرد کل نگر- رویکرد جزء نگر

CAPTCHA Image