نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه شهر شیراز می باشد . نمونه این مطالعه 657 نفر از دانش آموزان دختر و پسر می باشند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جند مرحله ای از بین مدارس پیش دانشگاهی در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه هویت آدامز و بنیون (OMEIS-2) و پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر می باشد
بررسی نتایج با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه ، تی تست مستقل ، مخذور خی و همبستگی نشان داد که 1- بین شیوه های فرزند پروری با توجه به سبک های هویت تفاوت معنادار وجود دارد . 2- تنها در هویت زود هنگام بین دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد . 3- بین شیوه های فرزند پروری و جنسیت رابطه معنادار وجود دارد . 4- بین سبک های هویت با توجه به طبقه اجتماعی تفاوت معنادار نیست . 5- بین شیوه های فرزند پروری و طبقه اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد . 6- بین ابعاد شیوه های فرزند پروری و سبک های هویت رابطه معنادار وجود دارد .

کلید واژه ها : سبک های هویت، شیوه های فرزند پروری، هویت آشفته، هویت زود هنگام ، هویت با وقفه ، هویت پیشرفته، والدین قاطع و اطمینان بخش ، والدین مستبد ، والدین سهل گیر، والدین بی توجه

عنوان مقاله [English]

A comparison of child rearing practices with identity styles and their relationship among students of both sexs of preuniversity level in shiraz

نویسندگان [English]

  • mahnaz KHAJEHPOUR
  • hamid attar

چکیده [English]

The objective of this research is to compare child rearing pratises with identity styles among students of both sexs of preuniversity level in shiraz.
The sample consists of 657 of boys and girls of preuniversity level who have been selected by simple random sampling from highschools of four districts of Shiraz .The reseach has been conducted using two questionnaires: Bennion and Adams identity questionnaire and scheafer,s child rearing practices questionnaire. interpretation of data using 1- way ANNOVA , independent t- test , Chi – square and correlation coefficient leads to fllowing results :
1-There is a significant difference between child rearing practise and identity styles .2-Boys and girls are significantiy different only in identity foreclosure .3- There is a significant relationship between child rearing pratises and sex .4- There is no a significant differenc between identity styles and social class . 5- There is a significant differenc between child rearing pratises and social class. 6- There is a significant relationship between aspects of child rearing pratises and identity style.


Key words : Identity style- - Child rearing practices- - Identity diffusion- - Identity foreclosure- Identity achievement - Identity achievement - Parent authoritative- Parent authoritarian- parent Permissive- Parent indifference