بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تبیینی از نوع علی- مقایسه‌ای به بررسی عوامل موثر بر گرایش مردم مشهد به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم پرداخته‌است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از شهروندان مشهدی واقع در سنین 15 سال و بیشتر در سال 1385 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سن، جنس، سطح تحصیلات، محل سکونت، نحوه گذران اوقات فراغت و ارزیابی افراد از برنامه‌های تلویزیون داخلی در گرایش آنان به ماهواره تاثیرگذار می‌باشد. در سنجش بعد شناختی گرایش به ماهواره اکثریت پاسخگویان ماهواره را باعث افزایش دانش خود و پاسخگوی نیازهای مختلف گروههای سنی و جنسی دانسته و در بعد عاطفی گرایش به ماهواره هم اکثریت پاسخگویان برنامه‌های ماهواره‌ را لذت‌بخش، سرگرم کننده و جالب می‌دانند. در بعد رفتاری اکثریت مردم به تماشای برنامه‌های ماهواره‌ای تمایل دارند و لیکن تشویق دیگران به تماشای ماهواره را وظیفه خود نمی‌دانند. همچنین میانگین اعتقاد به باورها و رفتارهای دینی در دو گروه کسانی که به ماهواره دسترسی دارند و کسانی که به ماهواره دسترسی ندارند، تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد؛ به گونه‌ای که کسانی که از ماهواره استفاده نمی‌کنند بیشتر به باورها و رفتارهای دینی پایبند بوده‌اند.
کلید واژه‌ها: ماهواره، باورها و رفتارهای دینی، مردم

CAPTCHA Image