دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

پورشافعی پورشافعی؛ پرداختچی پرداختچی؛ آراسته آراسته؛ قهرمانی قهرمانی

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1902

چکیده
  این مقاله ،دوهدف را دنبال می کند .هدف نخست ،شناسایی عوامل زیر بنایی ونیز حوزه هایی که اعضای هیأت علمی می توانند در تصمیم گیری ها ؛ مشارکت نمایند. هدف دوم ؛تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأ ت علمی دانشگاه است.برای دستیابی به این اهداف ابتدا از طریق مطالعه وبررسی نظری تحقیق؛مؤلفه های الگوی تصمیم گیری اعم ازمؤلفه های «زیر ...  بیشتر

مقایسه تا ثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجومعلمان

بدری گرگری بدری گرگری؛ فتحی آذر فتحی آذر

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1903

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تأثیر یادگیری مبتنی بر حل مساله گروهی و آموزش سنتی بر تفکر انتقادی دانشجویان آموزش معلمی می باشد. روش تحقیق از نوع شبه آزمایش و طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. آزمودنیها شامل 55 نفر از دانشجویان رشته های مختلف مقطع کاردانی آموزش معلمی(1385-1384) دانشگاه آزاد اسلامی سراب بودند که 30 نفر بعنوان گروه ...  بیشتر

بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی(گرایش ها و شناخت ها)

خادمی خادمی؛ ساکتی ساکتی؛ فلاحی فلاحی

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1904

چکیده
  به منظور شناخت هویت فرهنگی نوجوانان ایران و باتوجه به تحقیقات پراکنده ای که نشان دهنده افزایش تمایلات نوجوانان به فرهنگ های بیگانه است، تحقیقی در این زمینه برروی 600 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمائی شهرستان شیراز انجام شد. داده های این تحقیق بوسیله مقیاس 37 گویه ای، که در برگیرنده مولفه های فرهنگی است جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد

افهمی افهمی؛ آقا محمدیان آقا محمدیان

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1916

چکیده
  پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تبیینی از نوع علی- مقایسه‌ای به بررسی عوامل موثر بر گرایش مردم مشهد به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم پرداخته‌است. جامعه آماری این پژوهش شامل 400 نفر از شهروندان مشهدی واقع در سنین 15 سال و بیشتر در سال 1385 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سن، جنس، سطح تحصیلات، محل سکونت، نحوه گذران ...  بیشتر

بررسی رابطة ابعاد شخصیت و هوش هیجانی

بشارت بشارت

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1918

چکیده
  . هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعة نوع رابطة ابعاد شخصیت شامل نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی با هوش هیجانی است. چهارصد و چهل وسه دانشجو (237 دختر و 206 پسر) از رشته‏های مختلف دانشگاه تهران در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنیها خواسته شد مقیاس شخصیت NEOPI-R و مقیاس هوش هیجانی را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش ...  بیشتر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان

مختاری پور مختاری پور؛ سیادت سیادت؛ امیری امیری

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1919

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس( مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 33 نفر مدیران گروه های آموزشی و454 نفر عضو هیأت علمی بود که با توجه به حجم محدود جامعه آماری مدیران گروههای آموزشی از روش ...  بیشتر

بررسی خود-گسستگی در نوجوانان بر اساس مدل فرایند و محتوای خانواده

سامانی سامانی؛ صادق زاده صادق زاده

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.1920

چکیده
  : هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جنسیت، فرایندهای خانواده و بافت اجتماعی خانواده بر خودگسستگی از ایده آلها و بایسته ها بر اساس مدل نظری فرایند و محتوای خانواده است. گروه نمونه مورد مطالعه در بررسی شامل 388دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهرهای شیراز و کازرون با میانگین و انحراف معیار سنی 37/17و52/0 بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل سه ...  بیشتر

چالشهای علم سنجی در علوم انسانی

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.2028

چکیده
  با توجه به اهمیت علوم انسانی و نقش مهم آن در زندگی،فرهنگ و تمدن هر جامعه و با عنایت به تفاوت ماهیت، الگوی ارتباط و رفتار علمی آن با سایر حوزه های علمی، این مقاله رفتار انتشاراتی و استنادی علوم انسانی و اجتماعی را در پیوند با شاخصهای علم سنجی در دو سطح ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار داده است.برای این منظور با استفاده از روش تحلیل ثانویه ...  بیشتر

تحلیل رفتار رانندگی از دیدگاه پردازش اطلاعات

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.2029

چکیده
  هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیر فرآیندهای پردازش اطلاعات در رفتار رانندگی است. بدین منظور، این سوال مطرح می شود که آیا رفتار رانندگی با تمرین و تکرار بصورت اتوماتیک (بدون نیاز به تلاش ذهنی) انجام می شود؟ در این مقاله، در ابتدا، نقش روانشناسی در افزایش سطح ایمنی مطرح می گردد. سپس با استفاده از تئوری منابع، چگونگی تاثیر وی‍ژگیهای شناختی، ...  بیشتر

بررسی رابطه دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد (84 ـ 1383)

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 2 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i2.2030

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم‌گیردی آنان در سازمان و ادرات نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 ـ 1383 می‌باشد (34=N) وکلیه کارمندان بلافصلی که تصمیمات مدیران ستادی بر کار آنان تأثیر مستقیم دارد. (74=N) .گردآوری داده‌های ...  بیشتر