دوره و شماره: دوره 08، شماره 2، آبان 1386 
تدوین الگویی جهت تصمیم گیری مشارکتی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران

10.22067/fe.v8i2.1902

پورشافعی پورشافعی؛ پرداختچی پرداختچی؛ آراسته آراسته؛ قهرمانی قهرمانی