بررسی رابطه دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد (84 ـ 1383)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم‌گیردی آنان در سازمان و ادرات نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد در سال تحصیلی 84 ـ 1383 می‌باشد (34=N) وکلیه کارمندان بلافصلی که تصمیمات مدیران ستادی بر کار آنان تأثیر مستقیم دارد. (74=N) .گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل (سرشماری) صورت گرفته است. این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری انجام پذیرفت. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر یک از متغییرهای فوق از پرسشنامه جداگانه‌ای استفاده شده است. در این تحقیق اطلاعات جمع‌آوری شده از پرسشنامه‌ها، جهت آزمون فرضیات تحقیق علاوه بر استفاده از برخی عملیات آمار توصیفی از روش‌های آزمون همبستگی پیرسون، آزمون T و واریانس یک طرفه استفاده گردید و نتایج ذیل حاصل گردید:
1ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست.
2ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
3ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
4ـ بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح 999/0 وجود دارد.
5 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با رشته تحصیلی مرتبط و مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
6 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با درجه تحصیلی بالاتر و پایین‌تر تفاوت معناداری وجود ندارد.
7ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم سابقه آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
8 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم‌سابقه مدیریتی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها: دانش مدیریت، سبک تصمیم گیری، مدیران ستادی، آموزش و پرورش.

CAPTCHA Image