بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی میزان درک کاربران از واژگان محیط رابط فهرست‌های رایانه‌ای سیمرغ و پارس آذرخش به دو شیوه عینی و ذهنی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شیراز بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 380 نفری جمع‌آوری شد که 275 نفر (4/72%) از آن‌ها به پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج نشان داد که میزان درک کلی پاسخگویان از واژگان محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ در روش عینی 1/35% و در نرم‌افزار پارس آذرخش 9/33% و در روش ذهنی در هر دو نرم‌افزار نمره 74/2 از طیف 5 ارزشی لیکرت بود. تفاوت معناداری بین میانگین‌ نمرات میزان درک دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف از واژگان محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ و پارس آذرخش در محاسبه به دو شیوه (عینی و ذهنی) وجود نداشت. میزان قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ (در شیوه عینی) تفاوت معناداری با همین میزان در نرم‌افزار پارس آذرخش نداشت. اما بین میزان قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ (شیوه ذهنی) با همین میزان در نرم‌افزار پارس آذرخش تفاوت معناداری وجود داشت. در نرم‌افزار سیمرغ (هر دو شیوه) و شیوه عینی نرم‌افزار پارس‌آذرخش تفاوت معناداری بین میزان قابلیت درک واژگان صفحه نخست و سایر صفحات (به نفع سایر صفحات) دیده شد، اما در شیوه ذهنی نرم‌افزار پارس آذرخش این تفاوت معنادار نبود. میانگین میزان درک و پیش‌بینی کارکردها از نظر کاربران نرم‌افزار سیمرغ نمره 92/2 و از نظر کاربران نرم‌افزار پارس آذرخش 3 از 5 بود. نظام دستوری زبان محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ و پارس آذرخش در سطح 01/0 بیش از حد متوسط (نمره 3 یا 50%) در قابلیت درک واژگان آن محیط مؤثر بود. کاربران نرم‌افزار سیمرغ و پارس آذرخش درک عبارت‌های کوتاه را ساده‌تر می‌دانستند. تأثیر تجربه کاربران در کار با نرم‌افزار سیمرغ و پارس آذرخش بر میزان درک آن‌ها از واژگان محیط رابط این نرم‌افزار به دو شیوه (عینی و ذهنی) هیچ گونه تفاوت معناداری را نشان نداد. تأثیر حوزه تحصیلی دانشجویان بر درک واژگان محیط رابط نرم‌افزار سیمرغ و پارس آذرخش بررسی شد و نتایج (شیوه عینی) تفاوت معناداری را نشان ‌داد، ولی در شیوه ذهنی این تفاوت معنادار نبود. در دانشگاه شیراز نتایج حاصل از این دو شیوه عکس نتایج حاصل از دانشگاه فردوسی را نشان داد.
واژه‌های کلیدی: محیط رابط کاربر، واژگان محیط رابط، فهرست‌های رایانه‌ای، نرم‌افزار سیمرغ، نرم‌افزار پارس‌ آذرخش

CAPTCHA Image