نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال های 1376-1383 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. بخش نخست نمونة پژوهش شامل 720 دانش آموز دختر و پسر به روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز انتخاب شد. بخش دوم نیز دربردارندة کل کتاب های مناسب دانش آموزان دورة راهنمایی (گروه سنی «د») معرفی شده در کتابشناسی آثار منتخب شورای کتاب کودک در فاصلة سال های 1376-1383 بود که تعداد 1104 کتاب را در بر دارد. آزمون آماری مجذور کا نشان داد که بین توزیع فراوانی کتاب‌ها در ده موضوع اصلی تفاوت معناداری وجود دارد و آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین گرایش‌های موضوعی مطالعه دانش‌آموزان و توزیع فراوانی کتاب‌ها در ده موضوع اصلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجة کلی پژوهش حاضر مشخص کرد که در بسیاری از موضوع‌های فرعی مربوط به ده موضوع اصلی، میان نظرات دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز و فراوانی کتاب های مناسب دانش آموزان این دورة تناسب چندانی برقرار نمی باشد. این مسأله در موضوع های فرعیِ مربوط به موضوع های واقع گرا (رمان)، دین، علوم تجربی، هنر، بازی و سرگرمی و کتاب های مرجع بیشتر ملاحظه شد.
واژه‌های کلیدی: مطالعه، کتابخوانی، گرایش های موضوعی، دانش آموزان دورة راهنمایی، کتاب‌های مناسب گروه سنی «د»،

CAPTCHA Image