بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته براساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و انطباق با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران و سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک براساس سؤالات مورد نیاز محیط دانشگاهی ایران تهیه گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه اصفهان با منابع الکترونیک و میزان آشنایی آنها با کاربرد کامپیوتر پایین‌تر از حد معیار است، اما میزان اضطراب کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک در میان آنها در حد معمول است. مواردی از قبیل نظام مخزن کتابخانه، نقش عوامل جمعیت‌شناختی (مانند: سن، جنسیت) ،ونقش عوامل دانشگاهی (مانند: سال تحصیلی)، و ‌آشنایی قبلی با کامپیوتر در ارتباط با این موضوع نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی: اضطراب کتابخانه‌ای، اضطراب منابع الکترونیک

CAPTCHA Image