وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وب معنایی در صدد گسترش زبان‌هایی است که اطلاعات را ماشین فهم و پردازش را خودکار سازد. برقراری ارتباط میان رایانه به واسطه بازنمون رسمی دانش در مدل‌های مفهومی – از طریق هستی شناسی‌ها- و توانمندسازی قدرت استدلال – از طریق قواعد استنتاج- امکان‌پذیر است. از سویی زبان نقش مهمی در برقراری ارتباط، و سیبرنتیک علم کنترل و ارتباط در ماشین و انسان است. این مقاله می‌کوشد تا ضمن توصیف وب معنایی و نقش هستی‌شناسی‌ها در بازنمون رسمی دانش، پیوند میان وب معنایی و سیبرنتیک را آشکار سازد. توانایی خود سازماندهی و استنتاج هوشمند و خودکار در وب معنایی با تاکید بر مدل سازی مفهومی مورد اشاره قرار گرفته است. رویکرد معرفت شناختی سازندگرایی از دیگر مباحث مطرح شده در ارتباط با سیبرنتیک دوم و شبکه‌های معنایی است.
واژه‌های کلیدی: سیبرنتیک، وب معنایی، هستی‌شناسی، مدل‌سازی مفهومی

CAPTCHA Image