شناسایی عوامل موثر بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به روش پیمایشی با حجم نمونه‌ای 162 نفری از کتابداران شاغل درپنج دانشگاه بزرگ کشور با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد: از نظرکتابداران بین عوامل مشوق «علاقه‌مندی حرفه‌ای» با1/89% آراء بیشترین تأثیر و «افزایش درآمد» با 13% آراء کمترین اثربخشی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. از نظر کتابداران بین عوامل بازدارنده «حجم کاری زیاد و کمبود وقت» با 3/83% آراء بیشترین تأثیر و «شاخصه‌های سیاسی در پیشبرد پژوهش» با 6/35% آراء کمترین اثربخشی در ممانعت از انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. بین «عوامل مشوق شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد.بین «عوامل بازدارنده شخصی و فردی» با «علاقه‌مندی حرفه‌ای» تفاوت معنی‌دار وجود دارد. بین «عوامل بازدارنده اجتماعی و سیاسی» و «مسئولیت اجرایی»تفاوت معنی‌دار وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: کتابداران پژوهشگرا،کتابداران دانشگاهی ، فعالیت های علمی وپژوهشی

CAPTCHA Image