تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دفاع شده دانشگاه‌های شهر تهران در سال‌های 85- 1380

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعه حاضر، بررسی وضعیت استناد‌های انجام شده به نشریات ادواری فارسی و لاتین چاپی و الکترونیکی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 259 پایان‌نامه دفاع شده در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی‌ارشد در پنج دانشگاه شهر تهران در حیطه زمانی بین سال‌های 1381 تا 85 تشکیل می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که الگوی واحدی بین میزان استناددهی دانشجویان در پنج دانشگاه مورد بررسی وجود ندارد. میزان استناد به نشریات ادواری لاتین در سال‌های اخیر بجز دو دانشگاه ایران و تربیت مدرس رو به افزایش است. روند میزان استناد به مقالات لاتین-الکترونیکی هم بجز در دانشگاه‌های ایران و علوم تحقیقات رو به افزایش است. در سه دانشگاه ایران، تهران و تربیت‌مدرس، بیشترین میزان استناد به نشریات چاپی لاتین بوده است.
واژه‌های کلیدی: مقالات چاپی، مقالات الکترونیکی، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، تحلیل استنادی.

CAPTCHA Image