نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در طی دو دهه گذشته، اغلب نظام‌های آموزش عالی جهان کوشش‌هایی برای انجام ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی در سطح دانشگاه و نیز در سطح نظام‌های آموزش عالی به عمل آورده‌اند. کشورهایی که به کسب تجربه موفق در این زمینه نایل آمده‌اند، به انجام ارزیابی مستمر پرداخته‌اند و از ارزیابی درونی به عنوان رویکردی زیربنایی جهت اشاعه فرهنگ کیفیت استفاده کرده‌اند. در اغلب این کشورها انجام ارزیابی درونی براساس هدف‌های واحد سازمانی آموزش عالی انجام می‌شود. در ایران نیز اجرای طرح‌های مربوط به ارزیابی مستمر از سال 1375 آغاز شد. پس از آن کوشش‌هایی در انجام ارزیابی درونی در گروه‌های آموزشی دانشگاهی به عمل آمده است. اما در این تجربه‌ها هدف‌گذاری برای ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی همواره با چالش مواجه بوده است. تازه‌ترین تجربه ارزیابی درونی در آموزش عالی ایران، اجرای طرح ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه تهران است که هدف‌گذاری برای انجام آن از نوآوری ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بیان تجربه‌های ملی ارزیابی درونی در دهه اخیر، با تاکید بر تجربه یادشده به تحلیل چگونگی هدف‌گذاری برای ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی دانشگاهی پرداخته می‌شود و چارچوبی برای این منظور عرضه می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی درونی، هدف‌های گروه آموزشی، کیفیت، آموزش عالی ایران، ملاک‌های ارزیابی.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Goal - Setting Process in Internal Quality Assessment of University Departments: A Case Study

نویسندگان [English]

  • abas bazargan
  • fakhte eshaghi

چکیده [English]

During the last two decades, many higher education systems in the world has attempted to evaluate and improve the quality of education, research and services at the university and higher education level. Countries which have been successful in these attempts, have initiated continuous evaluation and applied internal evaluation(self-evaluation) as a basis for promoting quality culture. In doing so, most of these countries have carried out internal evaluation on the basis of institutional objectives. In Iran, also, implementation of continuous evaluation projects started in 1996. Then, attempts were made to institutionalize departmental self-evaluation at the university level. However, in doing so departmental objectives were obstacles to the process of self-evaluation. The most recent experience in self-evaluation was self-evaluation process of Planning and Management Department of Tehran University. In this article, while a decade of self-evaluation experiences in Iran are analyzed, the process of goal setting and clarifying departmental objectives for internal evaluation is being presented.
Keywords: internal evaluation, departmental objectives, quality, Iran higher education, evaluation criteria.