بررسی رابطه‌ی بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت و سلامت عمومی دانشجویان انجام گرفت. از 370 دانشجوی مقطع کارشناسی، خواسته شد تا پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو (NEO-FFI)، و پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، t-test، ANOVA، ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ابعاد شخصیتی برون‌گرایی و باوجدان بودن، با سلامت عمومی دانشجویان رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار، و بین روان نژندگرایی و سلامت عمومی آنان، رابطه‌ی متفی و معنی‌دار وجود دارد . همچنین بعد انعطاف پذیری با ابعاد اختلال جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی ارتباط مثبت و معنی داری نشان داد، اما بعد دلپذیربودن با هیچ یک از ابعاد سلامت عمومی، دارای رابطه معنی دار نبود. ننایج آزمون t، تفاوت معنی داری را در میزان ابعاد شخصیت، و سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر نشان نداد، اما نتایج تحلیل واریانس یک‌راهه(ANOVA) بیانگر وجود تفاوت بین میانگین های ابعاد شخصیت و سلامت عمومی در گروههای مختلف تحصیلی بود. نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیونی نشان داد که از پنج ویژگی شخصیتی فقط سه ویژگی روان نژندگرایی و برون گرایی و دلپذیری وارد مدل رگرسیونی شدند و این ویژگی های شخصیتی توانستند حدود 50 درصد از واریانس سلامت عمومی را تبیین کنند.
واژه‌های کلیدی: ابعاد شخصیت، سلامت عمومی، پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی (GHQ-28)

CAPTCHA Image