دوره و شماره: دوره 09، شماره 2، آبان 1387 
مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

10.22067/fe.v9i2.2093

محمد ابراهیمی پور؛ عشایری عشایری؛ گروسی گروسی؛ اقدسی اقدسی