مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص در سالمندان و جوانان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

توالی حرکتی اساس بسیاری از رفتارهای هوشیارانه‌ی انسان است؛ چراکه رفتارهای پیچیده‌ی حرکتی زنجیره‌ای از رفتارهای اولیه است. هدف این پژوهش مقایسه‌ی یادگیری توالی حرکتی مشخص (یادگیری صریح) در دو گروه سنی سالمندان و جوانان است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، نرم‌افزار تخصصی ارائه‌ی محرک های متوالی و ثبت زمان و خطای پاسخ بود. در این نرم‌افزار تکلیف یادگیری حرکتی به‌صورت فشار دادن کلیدهای تعریف شده‌ی صفحه کلید خاص در پاسخ به یک سری محرک‌های رنگی بود که بر روی صفحه‌ی نمایش‌گر ظاهر می‌شدند. در این پژوهش، دو گروه سالمند و جوان (هر گروه 15 نفر) در تکلیف یادگیری صریح شرکت داده شدند. آزمون تحلیل واریانس برای اندازه‌گیری‌های مکرر زمان پاسخ و خطای پاسخ ، تی زوج شده برای مقایسه‌ی داده های منظم و نامنظم یک گروه و تی مستقل برای مقایسه‌ی داده های دو گروه سالمند و جوان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو گروه جوانان و سالمندان با پیشرفت مراحل آزمون، خطا کمتر و سرعت اجرای توالی حرکتی سریع‌تر می‌شود. در گروه جوانان نسبت به سالمندان خطا کمتر و سرعت اجرای مهارت حرکتی سریع‌تر بود. از آن‌جایی‌که در یادگیری صریح بیشتر قطعه‌ی پیشانی مغز در یادگیری ترتیب توالی‌ها نقش دارد و زوال مغزی در قطعه‌ی پیشانی بیشتر از سایر نواحی مغزی است، سالمندان در یادگیری صریح مهارت حرکتی کارایی کمتری نسبت به جوانان دارند.

CAPTCHA Image