نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کیفیت زندگی از اساسی‌ترین مفاهیم روان‌شناسی مثبت‌گراست. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پیش‌بینی ابعاد کیفیت زندگی، شامل «سلامت جسمی»، «سلامت روان»، «ارتباطات اجتماعی» و «ادراک محیط زندگی» توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، شامل «بُعد گفت و شنود» و «بُعد همنوایی» بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 435 دانش‌آموز (215 نفر دختر و 220 نفر پسر) دبیرستان‌های مختلف شهر شیراز بودند. برای سنجش کیفیت زندگی از مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده از مقیاس تجدیدنظر شدة کوئرنر و فیتزپاتریک استفاده شد. روایی مقیاس‌ها از طریق همسانی درونی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شد. نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب مقیاس‌ها بود. با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان میزان پیش‌بینی هریک از ابعاد کیفیت زندگی توسط دو بّعد گفت و شنود و همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در هر چهار بّعد کیفیت زندگی، یعنی سلامت جسمی، سلامت روان، ارتباطات اجتماعی و ادراک محیط زندگی، جهت گیری گفت و شنود خانواده پیش‌بینی کنندة مثبت و جهت گیری همنوایی پیش‌بینی کنندة منفی بود. بنابراین، می‌توان گفت که ارتقاء گفت و شنود خانواده پیش‌بینی کنندة کیفیت زندگی فرزندان است، در حالی که تأکید بر همنوایی در خانواده از کیفیت زندگی فرزندان می‌کاهد.
واژه‌های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، کیفیت زندگی، گفت و شنود، همنوایی.

عنوان مقاله [English]

The relationship between family communication patterns and quality of life in Shiraz high school

نویسندگان [English]

  • Mahdi Rahimi
  • Mohammad Khayyer

چکیده [English]

Quality of life is one of the most basic concepts in Positive Psychology. The aim of present study was examining the prediction of quality of life dimensions, including Physical health, psychological health, social relationship and perception of life environment by family communication patterns dimensions, including conversation and conformity. The sample of the study consisted of 435 students – girls (215) and boys (220)- selected by cluster random sampling from different high schools of Shiraz city. Short version of World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL) scale and revised version of Koerner-Fitzpatrick Family Communication Patterns scale were administered to the subjects. The results showed acceptable reliability (Cronbach alpha coefficient) and validity (Item-total correlation) of the instruments. By using simultaneous (enter) multiple regression analysis, the quality of life dimensions were predicted by conversation and conformity dimensions of family communication patterns. Results showed that conversation orientation was a positive predictor, and conformity orientation was a negative predictor of all dimensions of quality of life, including Physical health, psychological health, social relationships and perception of life environment. Family conversations would have increased the children quality of life whereas emphasis on conformity would have decreased the children quality of life.
Key Words: Family communication patterns, Quality of life, Conversation, Conformity.