مقایسة اثربخشی درمان‌های رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بهبود مبتلایان به اختلال وسواسی-اجباری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسة میزان اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بیماران وسواسی-اجباری است. این بررسی از نوع آزمایشی بود. آزمودنی‌های پژوهش را 42 نفر بیمار وسواسی-اجباری که به‌صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه رفتاردرمانی شناختی، فلئوکزتین و لیست انتظار جای داده شده بودند، تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌های سه گروه از نظر متغیرهایی چون سن، جنس، سطح تحصیلات و وضیعت تأهل همتاسازی شده بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های وسواسی-اجباری مادزلی، افسرد گی بک و اضطراب بک استفاده شد. نمره‌های به‌دست آمده از ارزیابی‌ها در سه مرحله ( پیش آزمون، پس آزمون و دو ماه بعد از پس آزمون ) به کمک آزمون‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه و آزمون تعقیبی T توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کاهش علائم وسواسی، رفتاردرمانی شناختی اثر درمانی بیشتری نسبت به فلئوکزتین در کوتاه مدت (05/0 P

CAPTCHA Image