نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسة میزان اثربخشی رفتاردرمانی شناختی و فلئوکزتین در بیماران وسواسی-اجباری است. این بررسی از نوع آزمایشی بود. آزمودنی‌های پژوهش را 42 نفر بیمار وسواسی-اجباری که به‌صورت جایگزینی تصادفی در سه گروه رفتاردرمانی شناختی، فلئوکزتین و لیست انتظار جای داده شده بودند، تشکیل می‌دادند. آزمودنی‌های سه گروه از نظر متغیرهایی چون سن، جنس، سطح تحصیلات و وضیعت تأهل همتاسازی شده بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌های وسواسی-اجباری مادزلی، افسرد گی بک و اضطراب بک استفاده شد. نمره‌های به‌دست آمده از ارزیابی‌ها در سه مرحله ( پیش آزمون، پس آزمون و دو ماه بعد از پس آزمون ) به کمک آزمون‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه و آزمون تعقیبی T توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در کاهش علائم وسواسی، رفتاردرمانی شناختی اثر درمانی بیشتری نسبت به فلئوکزتین در کوتاه مدت (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The comparison of efficasy cognitive-behavior therapy and fluoxetine in recovery obsessive-compulsive patients

نویسندگان [English]

  • Alireza Farnam
  • Majid MAHMOODALILIU
  • Abas Bakhshipoor

چکیده [English]

The purpose of this research was to study and comparison of relation between moral intelligence with team leadership among academic and non-academic executive and faculty members at Isfahan public universities. Research hypothesis were: (1) There is a relation between moral intelligence indices (integrity, responsibility, compassion and forgiveness) and team leadership among academic and non-academic executives; (2) There is a difference between MI and TL in terms of university; (3) There is a difference between faculty members opinion with regard to their demographic traits (age, tenure, years of management, academic, degree, place of study, multifold job, scientific honors, academic ranking); (4) There is a difference between academic and non-academic executives opinion with regard to their demographic traits (age, tenure, years of management, academic, degree, place of study, multifold job, scientific honors, academic ranking). Research method was correlative and causal –comparative. Statistical population consists of all academic and non-academic executive and faculty members at Isfahan public universities in academic year 1387-88 who were 360 and 1446. Statistical sample were 360 and 279 that was selected randomly. Research instruments were MI inventory and TL questionnaire. Collected data were analyzed using pear sons correlation coefficient, ANOVA, regression analysis and covariate analysis. Findings shoed that: (1) There was a positive and significant relation between MI indices and TL among academic and non-academic executives (r= 0/113) and (r=0/340); (2) There was a significant difference between grade averages of MI indices and TL for academic and non-academic executives in terms of university at p