نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عامل‌هایی است که بتواند تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی را مشخص نماید. جامعة آماری این مطالعه تعداد 85 دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که از تاریخ 1/9/1382 الی 1/5/1383 موفق به دفاع از پایان‌نامة خود شده‌اند. پرسشنامة PREQ ابزار گردآوری داده‌ها است. عامل‌های استخراجی برای برسی تجارب پژوهشی دانشجویان عبارتند از: سرپرستی؛ مهارت ادراکی؛ مهارت عملی؛ جوّ دانشکده؛ آزمون پایان‌نامه. این پنج عامل در مجموع 46/64 درصد از واریانس تجارب پژوهشی دانشجویان را تبیین نموده است. در بین این پنج عامل، عامل جوّ دانشکده با میانگین 26/2 از مقیاس 5 و عامل مهارت عملی با میانگین 78/3 از مقیاس 5 به ترتیب پایین‌ترین و با لاترین میزان را در دانشگاه داشته‌اند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی درآموزش عالی، تجارب پژوهشی دانشجویان، کیفیت آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی.

عنوان مقاله [English]

The examination of effective factors on research experiences among graduate students at Shahid

نویسندگان [English]

  • mohammad Yamani duzi sorkhabbi
  • Farugh Aminmozafari

چکیده [English]

The main objective of this research is recognition of some factors which can identify graduate students research experiences of Shahid Beheshti University. Statistical population in this study were 85 graduate students who had presented their dissertation and accomplished this period between 1382-1383.PREQ questionnaire was tool of the gathering data in this study.The examination factors for distinguishing students research experiences were: Supervision, Perception skills, Practical skills, Faculty climate and Dissertation experiment. This five factors had shown %64.46 variance of students research experiences .Among studied five factors, faculty climate (mean=2.26 of scale 5) and practical skill (mean= 3.78 of 5) were the lowest and highest degrees at the University.
Key Words: Evaluation in the Higher Education, Research experiences, Quality in higher education, Graduate education