بررسی عوامل مؤثر بر تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عامل‌هایی است که بتواند تجارب پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی را مشخص نماید. جامعة آماری این مطالعه تعداد 85 دانشجوی تحصیلات تکمیلی است که از تاریخ 1/9/1382 الی 1/5/1383 موفق به دفاع از پایان‌نامة خود شده‌اند. پرسشنامة PREQ ابزار گردآوری داده‌ها است. عامل‌های استخراجی برای برسی تجارب پژوهشی دانشجویان عبارتند از: سرپرستی؛ مهارت ادراکی؛ مهارت عملی؛ جوّ دانشکده؛ آزمون پایان‌نامه. این پنج عامل در مجموع 46/64 درصد از واریانس تجارب پژوهشی دانشجویان را تبیین نموده است. در بین این پنج عامل، عامل جوّ دانشکده با میانگین 26/2 از مقیاس 5 و عامل مهارت عملی با میانگین 78/3 از مقیاس 5 به ترتیب پایین‌ترین و با لاترین میزان را در دانشگاه داشته‌اند.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی درآموزش عالی، تجارب پژوهشی دانشجویان، کیفیت آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی.

CAPTCHA Image