نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور کسب اطلاعاتی دربارة وضعیت سلامت روانی دانشجویان و مقایسة آن در دانشجویان دختر و پسر طراحی و اجرا گردید. 554دانشجوی دختر و پسر با توجه به فهرستِ اسامیِ ارائه شده از ادارة آموزش دانشگاه به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از مجتمع‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و علوم پایه و معماری انتخاب و آزمون GHQ-28 و شادکامی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که دانشجویان دختر و پسر از نظر میانگین نمره در اختلال کلی و شاخه‌های فرعی آزمون سلامت روانی و نمرات آزمون شادکامی با هم تفاوت معنی‌داری ندارند. به‌علاوه، با استفاده از نقطة برش 23 که برای تعیین سلامت روانی به‌کار می رود، 7/56 درصد دانشجویان مشکل روان‌شناختی نداشته و سالم بودند، 7/27 درصد به مشکلات متوسط دچار بودند و 7/15درصد مشکلات جدی داشته و به خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی نیاز داشتند. مقایسة دانشجویان دختر و پسر با استفاده از فراوانی گروه‌ها در سه گروه به‌دست آمده از نقاط برش نیز معنی‌دار نبود. نتایج نشان داد که شادکامی با نمرة کلی اختلال روانی و خرده مقیاس‌های به‌دست آمده از GHQ-28 رابطة معکوس دارد. نتایج با توجه به سطوح مختلف بهداشت روانی و پژوهش‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
واژه‌های کلیدی: بهداشت روانی، شادکامی، اختلال روانی، دانشجویان

عنوان مقاله [English]

The study of mental health & happiness among Yazd university students

نویسنده [English]

  • Morteza Omidian

چکیده [English]

This study is designed for investigation of mental health considering gender among Yazd university students. Mental health variables included GHQ as measure for screening of mental illness, and happiness. Also correlation between these variables was studied. 600 students randomly selected and then received questionnaires. 554 questionnaires returned and analyzed by SPSS. The instruments had suitable validity and reliability. The results showed that in total score and sub-scale difference between two sex wasn’t significant. The correlation between GHQ-28 and happiness was significant (-0/511, p