بررسی وضعیت سلامت عمومی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه یزد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور کسب اطلاعاتی دربارة وضعیت سلامت روانی دانشجویان و مقایسة آن در دانشجویان دختر و پسر طراحی و اجرا گردید. 554دانشجوی دختر و پسر با توجه به فهرستِ اسامیِ ارائه شده از ادارة آموزش دانشگاه به‌صورت تصادفی طبقه‌ای از مجتمع‌های فنی و مهندسی و علوم انسانی و علوم پایه و معماری انتخاب و آزمون GHQ-28 و شادکامی را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که دانشجویان دختر و پسر از نظر میانگین نمره در اختلال کلی و شاخه‌های فرعی آزمون سلامت روانی و نمرات آزمون شادکامی با هم تفاوت معنی‌داری ندارند. به‌علاوه، با استفاده از نقطة برش 23 که برای تعیین سلامت روانی به‌کار می رود، 7/56 درصد دانشجویان مشکل روان‌شناختی نداشته و سالم بودند، 7/27 درصد به مشکلات متوسط دچار بودند و 7/15درصد مشکلات جدی داشته و به خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی نیاز داشتند. مقایسة دانشجویان دختر و پسر با استفاده از فراوانی گروه‌ها در سه گروه به‌دست آمده از نقاط برش نیز معنی‌دار نبود. نتایج نشان داد که شادکامی با نمرة کلی اختلال روانی و خرده مقیاس‌های به‌دست آمده از GHQ-28 رابطة معکوس دارد. نتایج با توجه به سطوح مختلف بهداشت روانی و پژوهش‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
واژه‌های کلیدی: بهداشت روانی، شادکامی، اختلال روانی، دانشجویان

CAPTCHA Image