نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پـژوهش حاضر، تعیین ارتبـاط هوش هیجانی، سـبک‌های اسنادات و خودکـارآمـدی با رضایت از زندگی در زنان شاغـل شهرستان بجنورد بود. جامعة این پژوهـش کلـیة زنان شـاغل 30 تا 40 ساله‌ای بود که به‌طـور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجـنورد در سال 1384 مشغول به‌کار بودند که از میان آنان، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های هوش هیجانی، خودکارآمدی، سبک‌های اسنادات و رضایت از زندگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطة مثبت معنادار وجود دارد. بین سبک‌ها ی اسنادات و رضایت از زندگی رابطة معنی‌داری دیده نشد. نتابج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی توان پیش‌بینی رضایت از زندگی را دارد.
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، سـبک اسناد، خودکـارآمـدی، رضایت از زندگی، شاغـل

عنوان مقاله [English]

A Study of the relationship between emotional intelligence, attribution styles, self- efficacy and life satisfaction among working women

نویسندگان [English]

  • Batool ahadi
  • Mohammad Narimani
  • Abbas abolghasemi
  • Maryam Asiae

چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the relationship between emotional intelligence, attribution styles, self- efficacy and life satisfaction among working women in Bojnoord. The universe of the study comprised all women within the age range of 30 to 40 years working on a full time basis in government offices in Bojnoord during the 1385, out of which a sample of 120 women were selected through a random stratified sampling procedure. Data was collected using the Emotional Intelligence Questionnaire, Self- efficacy Questionnaire, Attribution Style Questionnaire, and Life Satisfaction Questionnaire. Results showed that: a) emotional intelligence and self- efficacy were positively correlated with life satisfaction and no significant correlation was found between attribution styles and life satisfaction. b) The results of regression analysis showed that life satisfaction could be predicted by self- efficacy.
Key Words: emotional intelligence, attribution styles, self- efficacy, life satisfaction, working women