بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پـژوهش حاضر، تعیین ارتبـاط هوش هیجانی، سـبک‌های اسنادات و خودکـارآمـدی با رضایت از زندگی در زنان شاغـل شهرستان بجنورد بود. جامعة این پژوهـش کلـیة زنان شـاغل 30 تا 40 ساله‌ای بود که به‌طـور تمام وقت در بخش دولتی شهرستان بجـنورد در سال 1384 مشغول به‌کار بودند که از میان آنان، نمونه‌ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های هوش هیجانی، خودکارآمدی، سبک‌های اسنادات و رضایت از زندگی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطة مثبت معنادار وجود دارد. بین سبک‌ها ی اسنادات و رضایت از زندگی رابطة معنی‌داری دیده نشد. نتابج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی توان پیش‌بینی رضایت از زندگی را دارد.
واژه‌های کلیدی: هوش هیجانی، سـبک اسناد، خودکـارآمـدی، رضایت از زندگی، شاغـل

CAPTCHA Image