نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور از مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامل است استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت و سازگاری می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. داده های مربوط به مؤلفه های فرهنگ سازمانی بصورت پیمایشی توسط پرسشنامه از اعضای هیأت علمی دانشگاه جمع آوری گردیده است. پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه شد و با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 101 نفر تعیین شد. تحلیل های حاصل از یافته های تحقیق این نتیجه را محقق ساخت که بعد انطباق پذیری بیشترین و بعد درگیر شدن در کار و بعد سازگاری کمترین امتیاز را به دست آورده اند. و همچنین در بین شاخص های دوازده گانه شاخص های تغییر پذیری و چشم انداز در حد بالائی قرار گرفته اند و برخی شاخص ها مانند هماهنگی و تیم سازی کمترین امتیاز را بدست آورده که نیازمند بهبود می باشند. از روش آنالیز واریانس چند متغیره جهت مقایسه چهار بعد با یکدیگر و دوازده شاخص با همدیگر استفاده شد که مشخص شد ابعاد و شاخص ها با همدیگر تفاوتشان معنی دار است. و همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از منظر پاسخ دهندگان چشم انداز بیشترین تأثیر را بر روی فرهنگ سازمانی می گذارد.

عنوان مقاله [English]

The study of dimensions of organizational culture among academic staff at the Ferdowsi university of Mashhad based on Denison model

نویسندگان [English]

  • fariborz rahimnia
  • masood alizadeh

چکیده [English]

The main aim of this research is to investigate the elements and dimensions of organizational culture in Ferdowsi university of Mashhad. Hence, Denison model has been applied as a new model in this area. This model has four main elements comprise of involvement, consistency, adoptability and mission. The required data have been collected by questionnaire in survey method, among academic staff within the Ferdowsi university. The content validity of the questionnaire was logically confirmed, and for estimating the reliability, Cronbach's coefficient was 90 percent. Using Cochran method for sampeling, 101 academic staff were selected. The results of research indicate that adoptability has highest and involvement the lowest score. In addition among all 12 cultural elements, creating change and vision are in high level. Some elements like team orientation and coordination need to be improved within the considered university. Moreover, result of factor analysis shows that the vision has the highest effect on organizational culture.