نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالای BAS و افرادی با حساسیت بالای BIS بود. در واقع، این پژوهش به‌دنبال فراهم کردن حمایتی برای تأثیر همخوانی در یادگیری در مدل گری، در مقایسه با مدل آیزنگ، می باشد. برای این منظور، 35 آزمودنی BAS و 28 آزمودنی BIS انتخاب شدند و تحت سه مرحله دستکاری انگیزشی (مرحلة فقدان دستکاری انگیزشی، مرحلة تنبیهی، و مرحلة تشویقی) قرار گرفته و زمان واکنش تمایزی آنها سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری MANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرعت پردازش افراد BAS در شرایط تشویقی و سرعت پردازش افراد BIS در شرایط تنبیهی افزایش می‌یابد. این نتایج تأییدی برای مدل همخوانی گری، در مقایسه با آیزنگ، فراهم نمود.
واژه‌های کلیدی: سیستم فعال ساز/ بازدارنده رفتاری، دستکاری انگیزشی، سرعت پردازش مغزی، همخوانی

عنوان مقاله [English]

Effects of Motivation Manipulation on Brain Processing Speed of BIS/BAS people

نویسندگان [English]

  • Hasan Saburi
  • Abas Bakhshipoor
  • hasan Ashayeri
  • Firuz GhaderiPakdel
  • Mirnaghi GarusiFarshi

چکیده [English]

The purpose of the present research, was to investigate the motivational manipulation effects on brain processing speed of BIS/BAS people. Indeed, main's goal of this research was to avail supportive data for congruency effects on learning in Gray model, in comparison with Eysenck model. Participants were 63 students, including 35 BAS and 28 BIS, availabity selected from tabriz city universities. Three stages motivational manipulation, including neutral, negative, and positive conditions carry out in one session. In each stages, choice reaction time(RT) was measured, as dependent variable. By using MANOVA, analyzed research results. These results reveald that brain processing speed enhanced for BAS people in positive,and BIS people in negative manipulation. These results have support to Gray model.
Key Words: Brain processing speed, Congruency, Motivational manipulation, Behavioral Inhibition System (BIS), Behavioral Activation System (BAS)