بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالا در سیستم‌های بازدارنده/فعال‌ساز رفتاری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دستکاری انگیزشی بر روی سرعت پردازش مغزی در افرادی با حساسیت بالای BAS و افرادی با حساسیت بالای BIS بود. در واقع، این پژوهش به‌دنبال فراهم کردن حمایتی برای تأثیر همخوانی در یادگیری در مدل گری، در مقایسه با مدل آیزنگ، می باشد. برای این منظور، 35 آزمودنی BAS و 28 آزمودنی BIS انتخاب شدند و تحت سه مرحله دستکاری انگیزشی (مرحلة فقدان دستکاری انگیزشی، مرحلة تنبیهی، و مرحلة تشویقی) قرار گرفته و زمان واکنش تمایزی آنها سنجیده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری MANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرعت پردازش افراد BAS در شرایط تشویقی و سرعت پردازش افراد BIS در شرایط تنبیهی افزایش می‌یابد. این نتایج تأییدی برای مدل همخوانی گری، در مقایسه با آیزنگ، فراهم نمود.
واژه‌های کلیدی: سیستم فعال ساز/ بازدارنده رفتاری، دستکاری انگیزشی، سرعت پردازش مغزی، همخوانی

CAPTCHA Image