نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در جهان امروز، کمتر کسی می‌تواند با نگاه مکانیستی به مدیریت سازمان‌ها و بالاخص مدیریت آموزشی بنگرد. به‌ویژه در دهه‌های اخیر، عواملی همچون آگاهی، اندیشه و آزادی در نظام‌های آموزشی به‌طور فزاینده‌ای مورد تأکید قرار می‌گیرد. علی‌رغم این سیر پیشروندة علمی، به مبانی فلسفی این نظریه‌ها و روند شکل‌گیری آنها توجه لازم مبذول نشده است. مدیریت آموزشی علمی جوان است و لازم است از لحاظ فلسفی پشتیبانی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی مبنای انسان‌شناسی تیلوریسم به‌عنوان اولین نظریة علمی مدیریت پرداخته و پیامدهای آن را در مدیریت آموزشی به نقد می‌کشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طبق این تئوری، انسان به‌عنوان یک موجود مادی نگریسته می‌شود که مرتباً باید کنترل شود. منابع نیروی انسانی برابر با منابع نیروی صنعتی فرض می‌شوند و انسان بر مبنای این تئوری، انسانی منطقی ـ اقتصادی و واحد تجزیه و تحلیل مدیریت در سازمان است. به همین سیاق، مدیریت آموزشی از اقتدار عُقلایی ـ قانونی برای ادارة مدرسه بهره می‌جوید و در شیوه‌های کنترل معلمین و شاگردان تمرکز شدید وجود دارد و نقش هنجارها به‌عنوان عوامل کنترل‌کنندة رفتارهای انسانی به حداقل کاهش می‌یابد.
واژه‌های کلیدی: تیلوریسم- انسان‌شناسی- مدیریت آموزشی- سازمان‌‌دهی معقول- دانش علمی

عنوان مقاله [English]

A survey on Taylorism Anthropology and Its Consequences in Educational Administration

نویسندگان [English]

  • mohammad Reza Sarmadi
  • Mohammad Jafar Pakseresht
  • Masood Safai Moghadam
  • Yadollah Mehralizadeh

چکیده [English]

In modern world there are a few people who may view at organizational management especially educational administration with a mechanical vision. Particularly, in recent decades, ther factors such as consciousness, thinking and freedom have been increasingly emphasized in educational systems. Despite the progressive trend of science, no attention has been drawn to philosophical basics of these theories and their formation. Educational administration is a young science and needs to be supported philosophically. In this direction, this paper will study Taylorism anthropology basis as the first scientific theory of mangement and criticize its consequences in educational administration. The findings of this study show that according to this theory man is looked to as a material creature that should be controlled continuously. Human resources are assumed to be equal to industrial resources and human, based on this theory, is logical-economical man who is considered as a unit for analyzing the management in the organization. According to this trend, educational administraion enjoy reasonable-legal authority for managing schools and there is an intensive centralization in the methods of controlling teachers and students and the role of manners as the factors for controlling human behaviors fall to a minimum.
Key Words: Taylorism, Anthropology, Educational Administration, Reasonable Organization, Scientific Knowledge