نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی روابط بین هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش-اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان انجام گرفت. دادهای مورد نیاز با استفاده ار پرسشنامه های هدف پیشرفت، الیوت و چرچ و فرایندهای مطالعه، بیگز از427 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی جمع آوری شد. نتایج نشان داد اثر هدف های تسلط بر راهبردهای عمیق یادگیری مثبت و معنادار و بر توانایی حل مساله ریاضی مثبت اما معنادار نمی باشد. همچنین اثر آن بر راهبردهای سطحی یادگیری منفی و معنادار می باشد. اثر هدف های عملکرد-گرایش بر راهبردهای عمیق و بر راهبردهای سطحی مثبت و معنادار و بر توانایی حل مساله ریاضی منفی اما معنادار نمی باشد. اثر هدف های عملکرد- اجتناب بر راهبردهای سطحی مثبت و معنادار و بر راهبردهای عمیق و توانایی حل مساله ریاضی معنادار نمی باشد. بنابراین نتایج نشان دهنده رابطه قوی هدف های تسلط با راهبردهای عمیق یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی بالا و هدف های عملکرد گرایش-اجتناب رابطه قوی با راهبردهای سطحی و توانایی حل مساله ریاضی پائین می باشد.
کلید واژه ها: هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش- اجتناب، راهبرهای عمیق و سطحی، توانایی حل مساله ریاضی

عنوان مقاله [English]

Investigating The Relationships Among Mastery Goals, Performance Approach-Avoidance Goals, Learning Strategies and Students, Mathematic problem Solving Ability

نویسنده [English]

  • mohammad ahmadi deh ghotbaddini

چکیده [English]

This research had been done with the purpose of studying the relations mastery goals, performance approach-avoidance goals, learning strategies and students, mathematic problem solving ability in Islamic Azad Universities in Kerman Province. required Data gathered by using goal achievement questionnaire by Elliot and Church and study process questionnaire by Biggs of a sample of n=427 students through random clustered sampling. Results showed that the effect of mastery goals on learning deep strategy is positive and meaningful and on mathematic problem solving ability is positive but is not meaningful. The effect of performance-approach on deep strategy and surface strategy is positive and meaningful and on mathematic problem solving ability is negative but is not meaningful. The effect of performance-avoidance on surface strategy is negative and meaningful and on deep strategy and mathematic problem solving ability is not meaningful. Therefore results showed that mastery goals have strong relations with learning deep strategy and high mathematic problem solving ability and performance approach-avoidance goals have strong relations with surface strategy and low mathematic problem solving ability.
Key words: mastery goals, performance approach-avoidance goals, learning deep and surface strategy, mathematic problem solving ability