دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی رابطة باورهای فراشناختی مختل با موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارای اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ رضا گلپور؛ محمد نریمانی؛ حسین قمری

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2359

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین باورهای فراشناختی مختل و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان دارای «اضطراب امتحان» می‌باشد. نمونة این پژوهش شامل243 آزمودنی دارای اضطراب امتحان بود که از میان 900 دانش‌آموز سال سوم راهنمایی شهرستان نوشهر شناسایی شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فرم کوتاه پرسشنامة فراشناخت ولز و پرسشنامة اضطراب امتحان اسپیل‌برگر ...  بیشتر

بررسی روابط بین هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش –اجتناب،راهبردهای یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان

محمد احمدی ده قطب الدینی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.1193

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی روابط بین هدف های تسلط، هدف های عملکردی گرایش-اجتناب، راهبردهای یادگیری و توانایی حل مساله ریاضی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان کرمان انجام گرفت. دادهای مورد نیاز با استفاده ار پرسشنامه های هدف پیشرفت، الیوت و چرچ و فرایندهای مطالعه، بیگز از427 نفر از دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی جمع آوری ...  بیشتر

مطالعه چگونگی شکل گیری برنامه درسی برآمده با الهام از رویکرد رجیو امیلیا برای کودکان 6 تا 8 سال

کوروش فتحی واجارگاه

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.1252

چکیده
  در این تحقیق چگونگی شکل‌گیری برنامه درسی برآمدنی با روش قوم‌نگاری مورد بررسی قرار گرفته شده است. در برنامه درسی برآمدنی گروه معلمان با بررسی علایق و دغدغه‌های کودکان و مستند کردن آن امکانات گسترش پروژه‌ها را برای کودکان فراهم می‌آورند. برنامه درسی توسط کودکان به‌وجود می‌آید و توسط معلمان قالب‌بندی می‌شود. مراحل مختلفی از جمله ...  بیشتر

بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی

فیروز محمودی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رجب اسفندیاری

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2360

چکیده
  مشارکت فعال دانش‌آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری یکی از مباحث اساسی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است، چون مشارکت فعال دانش‌آموز در فرایند تدریس موجب درگیری ذهنی آنها و افزایش میزان یادگیری می شود. در این تحقیق میزان گفتار معلم و دانش‌آموز بر اساس سیستم تحلیل ارتباط کلامی فلندرز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، ...  بیشتر

شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان

محمود هوشمند؛ سمیه نقوی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2128

چکیده
  رشد سریع و رقابت‌پذیری اقتصادی که از مهم ترین مضامین برنامة چهارم توسعه به‌شمار می روند، بدون ارتقاء و توسعة سرمایة انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار محقق نمی شود و در این راستا، آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. هدف مقالة حاضر بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش آموزش دولتی و خصوصی منطقة خراسان (شامل سه استان خراسان رضوی، شمالی ...  بیشتر

بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

حسین زارع محمدآبادی؛ سید رجایی پور؛ مهدی جمشیدیان؛ حسین مولوی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2361

چکیده
  در این پژوهش، برای بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده [دیدگاه قابل یاددهی، ایده‌ها، ارزش‌ها، انرژی، و قاطعیت در تصمیم‌گیری] در دانشگاه‌های دولتی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش تمام اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 86-85 بوده که از میان آنان یک نمونة 315 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار

علی مشهدی؛ محسن محمدی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2396

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونة پژوهش شامل 60 نوجوان عادی (32 پسر و 28 دختر) و60 نوجوان بزهکار (32 پسر و 28 دختر) می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور سنجش سبک‌های دلبستگی از پرسشنامة دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده ...  بیشتر

تأثیر ساخت و ارائة نقشة مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک

جواد مصرآبادی؛ داوود حسینی نسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ محمد مقدم

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2397

چکیده
  مقالة حاضر به مقایسة اثربخشی دو شیوة ساخت نقشه‌های مفهومی توسط فراگیران و ارائة نقشه‌های از قبل آماده شده بر یادداری، درک و حل مسئله برای در نظرگرفتن سبک یادگیری آزمودنی‌ها پرداخته است. اثرات کاربندی‌ها از طریق دو آزمون پیشرفت تحصیلی که دارای شاخص‌های قابل قبول روایی و پایایی بودند، مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری ...  بیشتر

بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران

نسرین نورشاهی

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2398

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی رابطۀ پیامدهای رهبری و ابعاد سبک رهبری تحول‏گرا در میان رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی است. در این پژوهش 30 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهر تهران و 102 نفر از همکاران مستقیم ایشان مورد مطالعه قرار گرفته‏اند. به‌منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامة رهبری چند عاملی فرم 5x ویراست سوم استفاده ...  بیشتر

رابطه مفهوم خود، ساختار خانواده و نگرش به عملکردهای تربیتی والدین در نوجوانی

مهناز رضوان خواه

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2399

چکیده
  در پژوهش حاضر، مؤلفة مفهوم خود و رابطظ آن با ساختار خانواده و شیوه‌های فرزندپروری مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد 163 دانش‌آموز نوجوان با میانگین سنی 16 سال و به تفکیک جنسیت از میان مدارس متوسطة شهر تبریز انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس مفهوم خود تنسی متشکل از 84 ماده و مقیاس 77 ماده‌ای عملکرد تربیتی والدین استفاده شد. نتایج ...  بیشتر

تأملی بر آموزش‌پذیری مدیریت آموزشی: انتقادها و دیدگاه‌ها

محمود سعیدی رضوانی؛ آزاده بهره مند

دوره 010، شماره 3 ، اسفند 1388

https://doi.org/10.22067/fe.v10i3.2400

چکیده
  این مقاله حاصل بررسی موقعیت مسئله‌زایی است که برخی تحقیقات از جمله مطالعه‌ای در سطح دانشکدة علوم تربیتی آن‌را به تصویر کشیده‌اند. آن موقعیت مسئله‌زا عدم توفیق فارغ التحصیلان دوره‌های آکادمیک مدیریت آموزشی در محیط واقعی سازمان بوده است. در پی آن، این مسئله مطرح شد که چه بسا اصولاً فرایند تربیت مدیران فرایندی ناشدنی است. بنابراین، ...  بیشتر