بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده از نظر اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، برای بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده [دیدگاه قابل یاددهی، ایده‌ها، ارزش‌ها، انرژی، و قاطعیت در تصمیم‌گیری] در دانشگاه‌های دولتی از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش تمام اعضای هیئت علمی‌دانشگاه‌های دولتی در سال تحصیلی 86-85 بوده که از میان آنان یک نمونة 315 نفری به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به‌صورت تصادفی انتخاب شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامة محقق ساختة 74 سؤالی در قالب طیف 5 درجه‌ای لیکرت به‌کار برده شده است. جهت آزمون سؤال‌های پژوهش از آزمون‌های آماری پارامتریک از جمله t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میانگین نمرات پاسخ‌گویان در خصوص تمام مؤلفه‌های دانشگاه یاددهنده کمتر از حد متوسط (3) بوده و در تمام مؤلفه‌ها تفاوت معنی‌دار است. بررسی تفاوت بین نظرات نمونة آماری در مورد میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یاددهنده با توجه به متغیرهای دموگرافیک نیز، f مشاهده شده نشان می‌دهد که براساس رتبة علمی اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه در سه مورد انرژی، ایده‌ها و ارزش‌ها، تفاوت معنی‌دار بود. تفاوت بین میانگین‌های زنان و مردان و نیزتفاوت بین میانگین براساس سنوات خدمت پاسخ‌گویان معنی‌دار نبود، ولی در خصوص سمت‌های مدیر و عضو هیئت علمی در تمام موارد تفاوت بین میانگین‌ها معنی‌دار بود. تحلیل نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات کاربست مؤلفه‌های سازمان یاددهنده در دانشگاه‌های علوم پزشکی بالاتر از میانگین نمرات دانشگاه‌های غیر پزشکی است. در مورد مؤلفه‌های انرژی، ایده‌ها و ارزش‌ها، f مشاهده شده معنی‌دار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image