نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رشد سریع و رقابت‌پذیری اقتصادی که از مهم ترین مضامین برنامة چهارم توسعه به‌شمار می روند، بدون ارتقاء و توسعة سرمایة انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار محقق نمی شود و در این راستا، آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. هدف مقالة حاضر بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای بخش آموزش دولتی و خصوصی منطقة خراسان (شامل سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) و مقایسة آن با سایر استان‌های کشور می باشد. برای این منظور، با توجه به سهم ارزش افزودة زیربخش های آموزشی در محصول ناخالص داخلی منطقه و مقایسة آن با کل کشور و محاسبة شاخص مزیت نسبی آشکار برای دورة زمانی 1379 تا 1383، وضعیت منطقة خراسان در بخش آموزش از لحاظ مزیت نسبی مورد بررسی قرار گرفته است و جایگاه خراسان در مقایسه با سایر استان‌های کشور نیز ارزیابی شده است. نتایج بیان‌گر این است که به‌طور کلی در خراسان شاخص مزیت نسبی بخش دولتی، مقادیر بیشتری از بخش خصوصی داشته است. این موضوع تنها در زیربخش آموزش عالی به‌گونه‌ای دیگر نمایان گردیده و مقدار مزیت نسبی در بخش آموزش عالی خصوصی در سال های 83-1381 بیش از بخش دولتی بوده است. سایر زیربخش های آموزشی نیز در این دوره همگی دارای مزیت نسبی هستند. تنها زیربخش آموزش متوسطة عمومی و متوسطة فنی و حرفه‌ای خصوصی در سال های 82-1380 و همین طور زیربخش آموزش بزرگسالان خصوصی در تمام دوره 83-1379 فاقد مزیت نسبی و دارای شاخص مزیت نسبی آشکار کمتر از یک بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing the Value Added Comparative Advantages State and Private Education in Khorasan Region and Comparative Analysis with other Provinces of the Country

نویسندگان [English]

  • mahmoud hooshmand
  • somaye naghavi

چکیده [English]

Rapid economic growth and competition ability are the most important themes of the Fourth Development Plan, without promotion and development of human capital and increasing labor productivity is not achieved and in this regard, education an important role is playing. This paper investigated the value Added Comparative Advantages State and Private Education in Khorasan Region (including three Khorasan Razavi, North and South) and comparison with other provinces of the country. For this purpose, the share of value Added educational subdivisions in region gross domestic product (GDP) and compared with the country and revealed comparative advantage index calculated for the period 2000 to 20004, status education of Khorasan region in terms of comparative advantage was investigated and Khorasan position compared with other provinces of the country is also evaluated. The results indicate that in general the public sector Khorasan comparative advantage index had higher values of the private sector. This only in subdivision higher education been visible to other species and the amount of comparative advantage in private higher education is more public sectors in the years 2002-04. Other subdivisions in this period, all are having comparative advantage. Only subdivisions general secondary education and private secondary technical and professional in 2001-03 years as well as subdivisions private adult education period 2000-04 have no comparative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Planning
  • Comparative Advantage
  • Value Added
  • Education
  • Khorasan