مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و مقایسة سبک‌های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار به انجام رسیده است. نمونة پژوهش شامل 60 نوجوان عادی (32 پسر و 28 دختر) و60 نوجوان بزهکار (32 پسر و 28 دختر) می‌باشد. در این پژوهش، به‌منظور سنجش سبک‌های دلبستگی از پرسشنامة دلبستگی کولینز و رید، و برای سنجش عملکرد خانواده از پرسشنامة سنجش عملکرد خانواده استفاده گردید. نتایج بر اساس روش‌های آماری تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل واریانس تک متغیری و ضریب همبستگی پیرسون نشان ‌داد که بین سبک‌های دلبستگی نوجوانان عادی و بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد و آزمودنی‌های بزهکار بیش از آزمودنی‌های عادی دارای سبک‌های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) هستند. به‌علاوه، بین گروه دختران و پسران نیز در سبک دلبستگی تفاوت معنادار به‌دست آمد. همچنین، نتایج حاکی از آنند که نحوة عملکرد خانواده در بروز سبک دلبستگی ناایمن و پیامد آن بزهکاری و اختلال‌های رفتاری مؤثر می‌باشد. در مجموع، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نحوة عملکرد خانواده،‌کیفیت نگهداری و نحوة تعامل بین افراد خانواده تعیین کنندة نوع دلبستگی در کودک، نوجوان و بزرگسال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image