استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به هدف بازشناسی مفهوم و نقش استعاره از منظر تعلیم و تربیت، در دو بخش تنظیم شده است: در بخش نخست دیدگاههای شش گانه در نظریه‌های استعاره کلاسیک و جدید را بر اساس رویکردهای شناختی و با توجه به اهمیت استعاره‌شناسی در بحثهای شناختی و ذهنی معرفی می‌کند، در بخش دوم صورتهای استعاری زبان را در سه گونه‌ی اصلی (تشبیه، تمثیل و نماد) رده‌بندی کرده و هریک را جداگانه معرفی نموده و آنگاه نقشهای صور استعاری را با تکیه بر ارزشهای شناختی و نقش آنها را در صورتبندی و بازشناسی معنی معرفی می‌کند در سراسر این نوشتار به ماهیت استعاره به عنوان یک امر شناختی و به نقشهای آن به منزله‌ی یک فرایند تربیتی و پرورشی نظر دارد. و چنین نتیجه می‌گیردکه بسیاری از نقشهای استعاره از جمله نقشهای انگیزشی، اکتشافی، تأویلی، اقناعی، و نقشهای معطوف به بازپروری معنی همگی کارکردی تربیتی نیز دارند که در نظامهای تعلیم و تربیت باید که موردتوجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها: استعاره، نظریه‌های استعاره، کارکردهای استعاره، تعلیم و تربیت، استعاره‌ی تربیتی

CAPTCHA Image