بررسی رابطة تسلط ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکردآن‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطة تسلط سبک تفکر ربع‌های مغزی مدیران آموزشی با سطح اثربخشی عملکرد آنها می‌باشد. نمونة مورد مطالعه شامل 103 نفر از مدیران و 412 نفر از دبیران مقطع متوسطة شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 می‌باشندکه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند. در این پژوهش، از پرسشنامة 60 سؤالی سنجش تسلط مغزی هرمن (حوریزاد، 1385: 264) جهت سنجش تسلط سبک تفکر ربع‌های مغزی مدیران و از پرسشنامة 35 سؤالی سنجش اثربخشی مدل پارسونز (فرخ‌نژاد، 1376) جهت سنجش اثربخشی عملکرد مدیران استفاده شد. بر اساس یافته‌های به‌دست آمده متغیرهای پیش‌بین تسلط ربع مغزی A ، C و D )01/0 P< ( قادر به پیش‌بینی متغیر ملاک (اثربخشی عملکرد مدیران) بودند. همچنین، نتایج نشان دادند تسلط ربع مغزی B قادر به پیش‌بینی اثربخشی عملکرد مدیران نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image