نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، زمینه های تاریخی رویکرد تشکیکی در فلسفه نوافلاطونی و به ویژه آثار افلوطین مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن بر فلسفه صدرالمتالهین تحلیل شده است. رویکرد تشکیکی هم در هستی شناسی و هم در معرفت شناسی تاثیرگذار است. از این رو، استلزام رویکرد تشکیکی در قلمرو هستی و شناخت را می توان در اهداف آموزش و پرورش مورد پی جویی قرار داد. مدارج تشکیکی از حس به خیال و عقل تا احد، به لحاظ آموزش و پرورش، این هدف را مورد توجه قرار می دهد که مشاهدات حسی و فعالیت های خیالی باید به سطح انتزاعی عقلی و درک کلیات ختم شود و بلکه بالاتر از آن به رابطه ای عارفانه با ذات احدیت منجر شود. دلالت این دیدگاه در تعلیم و تربیت آن است که رابطه ای متوالی میان مواد درسی قائل شویم و این دلالتی است که توسط دیدگاه توازی گرا مورد چالش قرار می گیرد. در این پژوهش پیشنهاد شده است که راهی میانه بین توالی گرایی و توازی گرایی اتخاذ شود که می توان آن را توازی گرایی ناهمزمان نامید. بر اساس این پیشنهاد، مواد درسی با هم توازی خواهند داشت اما همگی به صورت همزمان وارد برنامه درسی نمی شوند.

کلید واژه ها: رویکرد تشکیکی، نوافلاطونی، افوطین، صدرالمتالهین، تعلیم و تربیت.

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Emanative Approach in Islamic Philosophy and its Implications in Education

نویسندگان [English]

  • khosrow Bagheri
  • mohammad zahir bagheri

چکیده [English]

In this research, historical background of hierarchical view of Neo-Platonic, and Plotinus in particular, is taken into account and its influence on Sadar's philosophy is analyzed. The hierarchical view has impacts on both ontology and epistemology. Thus, the implications of the hierarchical view can be sought in educational aims and principles. The hierarchical degrees form sense to imagination and intellect and finally The One draw our attention in educational aims to the point that sensual and imaginative activities should be promoted to the abstract rational level and even higher than that to a mystical relation to God The One. The implication of this view would be a hierarchical ordering of subject matters which would be challenged by parallelism in curriculum. This research suggests a middle way between the hierarchical and parallel views which can be termed as diachronic parallelism. According to this suggestion, subject matters will have a parallel relationship but not concomitantly.

Key Words: Hierarchical view, Neo-Platonism, Plotinus, Sadra, Education, Diachronic parallelism