دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
نگاهی انتقادی به رویکرد فیض محور در فلسفه اسلامی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

خسرو باقری؛ محمدزهیر باقری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.8842

چکیده
  در این تحقیق، زمینه های تاریخی رویکرد تشکیکی در فلسفه نوافلاطونی و به ویژه آثار افلوطین مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن بر فلسفه صدرالمتالهین تحلیل شده است. رویکرد تشکیکی هم در هستی شناسی و هم در معرفت شناسی تاثیرگذار است. از این رو، استلزام رویکرد تشکیکی در قلمرو هستی و شناخت را می توان در اهداف آموزش و پرورش مورد پی جویی قرار داد. ...  بیشتر

نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان: گرایش عمومی ، تخصصی یا همگرائی در چارچوب "تخصص گرائی نرم"

محمود مهرمحمدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.8816

چکیده
  در این نوشتار ابتدا مقدمه ای در باب چگونگی رویاروئی با اندیشه های به ظاهر آشتی ناپذیر مطرح می شود. این مقمه در واقع رویکرد کلی نویسنده به مواضع تناقض آمیز ناظر به جهت گیری برنامه های درسی دوره متوسطه را آشکار می نماید. پس از آن گذری بر پیشینه بحث خواهیم داشت و در ادامه پیشینه نظری موضوع در خارج از ایران را تحت عنوان مروری بر مواضع پارادوکسیکال ...  بیشتر

طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش‌های تربیتی در ایران: ارزیابی روش‌شناختی پژوهش‌های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در سال‌های 85-1381

بختیار شعبانی ورکی؛ حسین باغگلی؛ رضوان حسین قلی زاده؛ مرضیه عالی؛ علی خالق خواه

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.9382

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی پژوهش‌های تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در بازه زمانی 85-1381، براساس تاکسونومی مغالطه‌های روش‌شناختی اسکات است. بنابراین، این پژوهش با هدف توجیه نقد اسکات انجام شده است. در نتیجه مقالات پژوهشی معتنابهی مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویری کلی از وضعیت پژوهش‌های تربیتی در ...  بیشتر

بررسی بنیادهای فلسفی پارادایم های تبیین، فهم و انتقاد و تحلیل نقش و جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی

سعید ضرغامی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.8812

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی بنیادهای فلسفی سه پارادایم پژوهشی تبیین، فهم و انتقاد و تحلیل نقش و جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی است. روش پژوهش نیز تحلیل تطبیقی از رویکردهای پژوهش کیفی است. در پارادایم تبیین، با پذیرش هستی عینی و مستقل جهان از آدمی، پیروی جهان اجتماعی از جهان طبیعی و جدایی واقعیت از ارزش، حقیقت در انطباق با واقعیت سنجیده می شود ...  بیشتر

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دهقانی دهقانی؛ مقصود امین خندقی؛ حسین جعفری ثانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.4022

چکیده
  با وجود علاقه روزافزون صاحبنظران و همچنین نیازهای موجود برای طراحی الگوهای جایگزین و مطلوب در حوزه برنامه درسی، نظام طراحی برنامه درسی با فقدان و بی توجهی نسبت به مفهوم الگو (فهم و درک آن، تقسیم بندی آن، الگوپردازی و دیگر مسائل مرتبط با الگو) روبه روست. از سوی دیگر، طراحی الگو در تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته، غالباً بدون بسط مفهومی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتار محور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

رضا هویدا؛ راضیه آقابابایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.1408

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتارمحور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد که در سال تحصیلی 1388-1387 بالغ بر 345 نفر بوده‌اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده گردیده است و نمونه‌ای ...  بیشتر

بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان

محمد جاودانی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.1656

چکیده
  هدف کلی این تحقیق عبارت بود از: بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان. و اهداف جزئی آن عبارت بودند از : بررسی رابطه بین میزان تحول‌آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی رابطه بین میزان تعاملگرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی تأثیر تعاملی تحول‌آفرینی و تعاملگرایی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان، مقایسه ...  بیشتر

نظریه معرفت شناسی تکاملی پوپرو نگاهی انتقادی به کاربردهای آن در تعلیم و تربیت

حجت صفارحیدری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1390

https://doi.org/10.22067/fe.v1i1.8650

چکیده
  این مقاله برای بررسی نظریه معرفت شناسی تکاملی پوپر و امکان کاربرد آن در آموزش و پرورش نوشته شده است. نظریه مذکور که بر بنیاد نظریه تکامل داروین و معرفت شناسی کانت استوار گردیده، توسط پوپر بسط و گسترش یافته است. بر اساس نظر پوپر دانش آدمی از انتظارات یا فرضیه های او آغاز می گردد، نه مشاهده یا تجربه حسی محض. آدمی نمی تواند بدون انتظاراتی ...  بیشتر