نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف کلی این تحقیق عبارت بود از: بررسی رابطه رهبری تحول‌آفرین با تعهد سازمانی معلمان. و اهداف جزئی آن عبارت بودند از : بررسی رابطه بین میزان تحول‌آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی رابطه بین میزان تعاملگرایی مدیران با تعهد سازمانی معلمان، بررسی تأثیر تعاملی تحول‌آفرینی و تعاملگرایی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان، مقایسه میزان تحول‌آفرینی مدیران زن و مرد، مقایسه میزان تعاملگرایی مدیران زن و مرد و نیز بررسی اینکه ترتیب ابعاد رهبری تحول‌آفرین و تعاملگرا از جهت تأثیر بر تعهد سازمانی معلمان به چه صورت است.
به منظور دست‌یابی به پاسخ سؤالات مذکور پرسشنامه رهبری چند عاملی ( MLQ) که توسط بس ( 1985) تهیه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود و نیز توسط محقق ترجمه و مجدداً روایی و پایایی آن محاسبه گردید و مقیاس تعهد سازمانی که توسط مائودی، استیرزو پورتر (1974 ) تهیه و بوسیله مرتضوی ( 1372 ) ترجمه و روایی و پایایی آن محاسبه شده بود در بین 320 نفر از معلمان مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر شیراز توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس دو طرفه، آزمون تی برای گروههای مستقل و نیز رگرسیون چند‌متغیره نتایج زیر حاصل شد.
1-بین میزان تحول‌آفرینی مدیران با تعهد سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنا‌دار وجود دارد. (0001/P

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship Between Transformational Leadership and organizational Commitment of Teachers

نویسنده [English]

  • mohammad javdani

چکیده [English]

A random simple sample of 320 elementary school teachers ( 60 male 160 Female) from district 1 of shiraz school system were selecte and implemented two scales: a) Bass,s (1985) Multifactor Leadership Questionnair (MLQ); This instrument Was translated into Persian and its validity and reliability was re-confirmed by the researcher.
b) Maudy, steers, and Porter,s Commitment scale ( 1974), the Validity and reliability of which was confirmed by Mortazavi (1372).
The gathered data were analyzed and the followings were revealed:
1)There was found a significant relationship between transformational leadership and organizational commitment ( r=0/33 , p