نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله ارزیابی پژوهش‌های تربیتی منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان‌شناسی ایران در بازه زمانی 85-1381، براساس تاکسونومی مغالطه‌های روش‌شناختی اسکات است. بنابراین، این پژوهش با هدف توجیه نقد اسکات انجام شده است. در نتیجه مقالات پژوهشی معتنابهی مورد بررسی قرار گرفتند تا تصویری کلی از وضعیت پژوهش‌های تربیتی در ایران ارائه شود. یافته‌های حاصل از بررسی مقالات، براساس نُه مغالطه روش‌شناختی گزارش شده است. این مغالطه‌ها شامل مغالطه معرفتی، مغالطه تجانس، مغالطه علی، مغالطه ذاتی‌گرا، مغالطه دانش فارغ از ارزش، مغالطه آینده‌نگری، مغالطه تحویلی، مغالطه جبرگرایانه و مغالطه عمل‌گرایی است.از 158 مقاله منتشر شده در نه نشریه علمی- پژوهشی ایران 96 درصد،از روش پژوهش کمّی، 4 درصد از روش پژوهش ترکیبی بهره‌گرفته‌اند و فقط یک مقاله با استفاده از روش پژوهش کیفی تدوین و منتشر شده است. در این پژوهش کلیه مقالات به شیوه سر شماری، با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهند که اغلب مغالطه های مورد وصف نه تنها در تمام پژوهش‌های کمّی، بلکه در یک پژوهش کیفی و شش پژوهش ترکیبی مورد مطالعه نیز به تناوب مشاهده شده اند. این نتیجه نیاز به رویکرد بدیل در عرصه روش شناسی پژوهش را نمایان می سازد.

واژه‌های کلیدی: مغالطه روش شناختی، تاکسونومی اسکات، پژوهش‌های تربیتی، رئالیسم استعلایی

عنوان مقاله [English]

The Taxonomy of Scott and Educational Research in Iran: a Methodological Evaluation

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Shabani Varaki
  • hosein Baghgoli
  • rezvan Hoseingholizadeh
  • marzieh Ali
  • Ali Khaleghkhah

چکیده [English]

This essay evaluates the major methodological trends in research at the Iranian academic educational journals based on Scott’s methodological criticism. Therefore, the present study sought to examine a small part of Iranian educational research in the context of Scott's taxonomy, including nine major fallacies: epistemic, homogeneity, causal, essentialist, value free knowledge, prospective, reductive, deterministic, and pragmatism. Of 158 articles, published in nine leading educational journals in Iran during March 2002 and March 2007, 96 percent used quantitative methods, one used qualitative method, and 4 percent used a mixed method. Our analyses suggest that most of the methodological fallacies were observable in all the published work. This is in contrast with Scott's point of view. He argued that the nine methodological fallacies merely apply to quantitative research. Given the importance of our findings, the preliminary conclusion is the need to develop an alternative approach to more effectively prevent the emergence of methodological fallacies in educational research.


Keywords: methodological fallacy, Taxonomy of Scott, educational research, transcendental realism