نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله برای بررسی نظریه معرفت شناسی تکاملی پوپر و امکان کاربرد آن در آموزش و پرورش نوشته شده است. نظریه مذکور که بر بنیاد نظریه تکامل داروین و معرفت شناسی کانت استوار گردیده، توسط پوپر بسط و گسترش یافته است. بر اساس نظر پوپر دانش آدمی از انتظارات یا فرضیه های او آغاز می گردد، نه مشاهده یا تجربه حسی محض. آدمی نمی تواند بدون انتظاراتی به مشاهده چیزی بپردازد. نظریه معرفت پوپرنقطه مقابل دیدگاه رایجی قرار دارد که آدمی از طریق مشاهدات یا تجربه حسی خویش می اموزد. در عوض، او معتقد است که ما از طریق فرایند کوشش و حذف خطا می آموزیم، یعنی این که، یادگیری ما از دانش ذاتی و درونی ما آغاز می شود نه از خارج. به نظر می رسد که ما بتوانیم نظریه پوپر را در آموزش و پرورش رسمی بکارگیریم. برای نمونه، بر اساس نظر او ما می توانیم از روش تدریس قیاسی به جای روش استقرایی استفاده کنیم. همچنین ما می توانیم تا در کلاس درس برنامه درسی را به عنوان چیزی برای بحث و گفت و گو بدانیم و آنرا محصول ازمایشی و احتمالی کوشش های آدمی برای فهم و جهان و جامعه خویش قلمداد نماییم نه چیزی که باید به حفظ کردن صرف آن پرداخت. برای مطالعه دیدگاههای معرفت شناسانه او ما همه کتابها، مقالات و سخنرانی های در دسترس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم.


کلمات کلیدی: معرفت شناسی،پوپر، نقادی، تعلیم و تربیت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Popper's theory of evolutionary epistemology and criticizing its Educational Applications

نویسنده [English]

  • hojjat saffarheidari

چکیده [English]

اThis article was written to verify the theory of evolutionary epistemology and the possibility of its educational applications. This theory that is based on Darwin's theory of evolution and the epistemology of Kant, has been expanded by Popper. According to Popper human knowledge starts from his/her expectations or hypothesis, neither observations nor pure sense experience. Man cannot observe without any expectations. Popper's theory of knowledge is opposite of the common sense view that man learns from his/her observations or sense experience. Instead, he believes that we learn from trial-error elimination process, that is to say, our learning start from our innate knowledge not from outside. It seems to be we are able to apply Popper's theory in the formal education. For example, according his view we can use inductive method of teaching instead of deductive one, and in the classroom, curriculum can be considered for discussing and it can be supposed as a tentative product of man efforts to understand his/her world and his/her society not something for mere memorizing. In order to study Popper's epistemological ideas we analyze all his accessible books, articles, lectures and the other related documents.

Key words: evolutionary epistemology, Popper, education