نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

با وجود علاقه روزافزون صاحبنظران و همچنین نیازهای موجود برای طراحی الگوهای جایگزین و مطلوب در حوزه برنامه درسی، نظام طراحی برنامه درسی با فقدان و بی توجهی نسبت به مفهوم الگو (فهم و درک آن، تقسیم بندی آن، الگوپردازی و دیگر مسائل مرتبط با الگو) روبه روست. از سوی دیگر، طراحی الگو در تحقیقاتی که در این خصوص صورت گرفته، غالباً بدون بسط مفهومی خود الگو، توضیح در مورد نوع الگوی استفاده شده و دلایل استفاده از آن و عموماً تنها با بیان ویژگی های الگوی طراحی شده انجام شده است. لذا در این نوشتار تلاش شده که با استفاده از روش تحلیلی- اسنادی، به این هر دو موضوع پرداخته شود. از این رو، نخست به مفهوم شناسی الگو در تعلیم و تربیت پرداخته، ضمن تشریح الگوها، انواع الگوها در حوزه برنامه درسی آن چنان که در منابع تخصصی آمده، مطرح می گردد؛ سپس، ضمن بیان نمونه هایی از الگوها، به واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی پرداخته می شود. در گام بعدی، با در نظر داشتن بعد عملی، پژوهش هایی که با رویکرد طراحی الگو در حوزه برنامه درسی صورت گرفته است، تحلیل و نقد می شوند. در نهایت، ضمن بحث و نتیجه گیری، چنین استدلال شده که باید فهم دقیق و درست از الگو و حساسیت و دقت در روش شناسی پژوهشی طراحی الگو، در مطالعات مرتبط بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دستیابی به این مهم آشنایی بیشتر با الگو، الگوپردازی و جزآن می باشد.
کلیدواژه ها: برنامه درسی، الگو، طراحی الگو، الگوی مفهومی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of conceptual model in curriculum field: criticize of researches have been done with model design approach in curriculum

نویسندگان [English]

  • Marzieh Dehghani
  • Maghsod Amin Khandaghi
  • hossien jafari Suni
  • Mohsan noghani

چکیده [English]

Although with increasing interest of researchers and need for designing models especially desirable models in extent of curriculum, curriculum design system interfered with inattention to model concept (understand it, categorizing, modulating and etc). On the other hand, designed models are frequently without extending concept of the model, explaining used kind of the model and reasons of using them and generally just with expressing the properties of designed models. So in this paper, it has been tried to use analysis-attributive method, to pay attention to both subjects. Therefore, first we pay attention to recognize concept in education, beside explaining and describing models, outlining kinds of models in curriculum extent as it mentioned in specialized references. In next step, researches have been done with the model designing approach in curriculum extent with considering practical dimension, analyzed. Results suggested that good understanding of the model and attention in model designing research methodology in related studies should be considered.
Keywords: curriculum, models, design models, conceptual models