نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژیهای رفتارمحور خودرهبری و خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشد که در سال تحصیلی 1388-1387 بالغ بر 345 نفر بوده‌اند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم استفاده گردیده است و نمونه‌ای به حجم 113 عضو هیأت علمی انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه‌ی استاندارد خودرهبری و پرسشنامه‌ی استاندارد خلاقیت رندسیپ. روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها، ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب رگرسیون و تحلیل واریانس چندمتغیره بوده‌است. یافته‌های تحقیق نشان داد که با افزایش خلاقیت اعضای هیأت علمی بر میزان استفاده از استراتژی‌های رفتارمحور آنها نیز افزوده‌تر خواهد شد،بین میانگین نمرات استراتژیهای رفتارمحور خود رهبری بر اساس متغیرهای دانشکده،سابقه خدمت ومرتبه علمی تفاوت معناداری وجودندارد ولی بین میانگین نمرات خلاقیت آنها بر اساس دانشکده محل خدمت و مرتبه علمی تفاوت معناداری وجود نداشته اما بر اساس سابقه خدمت، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات خلاقیت در سطح 05/ P وجوددارد.
واژه‌های کلیدی: استراتژی‌های رفتارمحور، خودرهبری، خلاقیت،دانشگاه

عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between the self- leadership behavioral- focused strategies and creativity among the faculty members of Iran University of Science and Technology.

نویسندگان [English]

  • reza hoveida
  • Razieh Aghababaei

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to study the relations between the self- leadership behavioral- focused strategies and creativity among the faculty members of Iran University of Science and Technology. The population consisted of all faculty members of Iran University of Science and Technology in the academic year of 2008- 2009 of whom 113 subjects were selected by proportional stratified sampling. Data were collected using revised self- leadership questionnaire and Rand sip’s creativity questionnaire. Pearson correlation, regression analysis and analysis of multiple variances were used to analysis of data.
The results showed that there was significant correlation between self- leadership behavioral- focused strategies and creativity and there was no significant difference between grade averages of self-leadership behavioral strategies based on college, tenure and academic ranking and also there was no significant difference between grade averages of creativity based on college and academic ranking however significant differences was seen with view to tenure. (P