نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

بررسی آراء و اندیشه‌های تربیتی فیلسوفان، یکی از زمینه‌های پژوهشی متداول در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت و مقدمه‌ای برای نقد آنها می‌باشد. در این مقاله، با روشی توصیفی – تحلیلی به معرفی اندیشه‌های فلسفی برتراند راسل و بررسی دیدگاه‌های تربیتی این فیلسوف و ریاضیدان برجسته قرن بیستم پرداخته شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، راسل توجه به امر تعلیم و تربیت را امری فراتر از تحقق حیات آزاد و خردمندانه می‌داند. به زعم راسل، عصر حاضر که پراضطراب‌ترین عصر تاریخ برای بشریت به حساب می‌آید، بیش از هر زمان دیگری خلأ یک جهان بینی صحیح و ایدئولوژی بخردانه را به انسان مدرن گوشزد می‌کند. رهایی از چنین تنگنایی تنها از طریق تعلیم و تربیت علمی و نوسازی اجتماع امکان پذیر است. از نظر راسل در بعد فردی، پرورش روح علمی و در بعد اجتماعی، تربیت شهروندان آزاد، هدف‌های اصلی تعلیم و تربیت را شکل می‌دهند. راسل با بیان آراء تربیتی خویش به دنبال تحقق آرمان تربیتی شهروندان آزاد جهان است؛ شهروندانی که آزاداندیشی، استقلال فکر، انضباطی درونی، توانایی نگریستن به نفع شخصی از نظرگاه عامه و در یک کلام خردورزی و آزادی از مهم‌ترین صفت‌های آنان به شمار می‌آید. در پایان، به برخی از انتقاد های قابل طرح در نظام تربیتی راسل اشاره می‌شود.

واژه های کلیدی: مبانی فلسفی برتراند راسل، اندیشه‌های تربیتی، اصول تعلیم و تربیت، تربیت فردی، شهروندی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflecting on Bertrand Russell’s Educational Reflections

نویسندگان [English]

  • mohsen talebzadeh nobarian
  • mohammad mahdi Mirloo
  • hossein mousavi

چکیده [English]

The study of philosophers’ educational ideas and thought is one of the common research interested in the area of educational philosophy and is an introduction to their critiques. In this article, through an analytic- descriptive method, Russell’s philosophical reflections are introduced and the educational viewpoints of this outstanding philosopher and mathematician of twentieth century are examined. According to the research findings, Russell considers education as something beyond realization of liberal and rational life. According to Russell, the present time, which is the most anxious era in human life, an explicit lack of an appropriate and rational worldview and ideology is felt more than any other time. Scientific education and social reconstruction are the only ways to emancipate us from this impasse .From Russell point of view on the individual dimension, the fostering of a scientific spirit and on the social dimension, educating free citizens are the main goals of education. By expressing his educational ideas, Russellintends to realize educational ideal of free world citizens. The indispensible qualities of these citizens are open-mindedness, independence in thinking, self-discipline, ability to see their personal benefit from a public point of view and in brief, rationalism and freedom. At the end of this article, some worthwhile critiques of Russell’s educational system are referred to.

Keywords
Bertrand Russell’s Philosophical Foundation, Educational Philosophy, Principles of Education, Citizenship and Individual training