نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی وجوه تشابه میان ویگوتسکی و فریره در آموزش مبتنی بر گفت و گو است. برای این منظور، مبانی نظری، مفاهیم مرتبط و نوع آموزش مورد نظر آنها به شیوه تحلیل تفسیری مورد بررسی قرار گرفت و سپس تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها به ویژه در الگوهای آموزشی ارائه شده معرفی شد. بازشناسی وجوه زیربنایی و تبیین برخی مفاهیم مرتبط حاکی از آن است که هردو دیدگاه با تأکید بر ماهیت فعال انسان در ساخت واقعیت اجتماعی خود، کنش او را در بستر دیالکتیک اجتماعی بررسی نموده و به تبع آن با برگزیدن روش دیالکتیک در آموزش، مبنای مشترکی را برای کوشش عملی(آموزش) خود در جهت تحول انسان به کار می‌گیرند. ویگوتسکی این تحول را در فرایندهای درون ذهنی دنبال نموده و با تکیه بر نقش میانجی زبان در بستر تعاملات اجتماعی فرهنگی، گفت و گو را به عنوان بخشی از فرایند درونی سازی کنش اجتماعی در جهت شکل گیری تفکر و تحول شناختی نوع انسان تبیین می‌نماید و فریره آن را با تکیه برکنش معطوف به آگاهی، در الگویی از آموزش انتقادی مبتنی بر گفت و گو ارائه می‌کند.

واژه های کلیدی: ویگوتسکی، فریره، دیالکتیک، تحول انسان، آموزش انتقادی

عنوان مقاله [English]

Vygotsky and Frieri in dialogue-based education

نویسندگان [English]

  • mansure hajhosseiny
  • Golnar Mehran

چکیده [English]

In this article, with the aim of identify the common aspects of Vygotsky and Frieri in dialogue-based education; the theatrical basis, related concepts, and the type of education is studied in an analytical and interpretive way and their differences and similarities, especially in their educational model is presented and defined.
As the result of recognition of basic aspects and explanation of some of the related concepts, it is figured out that, while both views are insisting on the active nature of human in building the social reality, they surveyed human action in social dialectic context and Consequently with choosing the dialectic method in education, they use a common basis for their practical efforts (education) in human development. Vygotsky has followed this development in the metal process while insisting on the mediator role of language in socio-cultural interactions and defined dialogue as a part of the process of internalizing social action in order to shape thought and development of human kind. And Frieri present this development basing on the actions that result to awareness and in a model of dialogue-based critical pedagogy.

Keywords
Vygotsky, Frieri, Dialectic, Human Development, Critical Pedagogy