جزم گرایی و شکاکیت:معضل نظامهای تربیتی - آموزشی در جوامع اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلاتی که امروزه نظام‌های تربیتی موجود در جوامع اسلامی با آن موجه هستند، جزم گرایی و در نتیجه شکاکیت است. این جزم گرایی و شکاکیت می‌تواند جزم گرایی یا شکاکیت علمی، دینی و فلسفی را شامل شود. به واسطه این جزم گرایی و شکاکیت، نظام های تربیتی از یک سو به سمت انحصار گرایی در اهداف و برنامه‌های درسی مورد نظر خود سوق می‌یابند و از سوی دیگر به انکار و تردید در برنامه‌های دیگر نظام‌های تربیتی روی می‌آورند. در این مقاله، بعد از توصیف و تبیین معنی، مفهوم و نوع شناسی جزم گرایی و شکاکیت، اثرات جزم گرایی و شکاکیت در نظام های تربیتی جوامع اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بعضی شیوه‌ها و رویکردهای مربوط به حل این معضل پیشنهاد شده است.

واژه های کلیدی: جزم اندیشی، شکاکیت، نظام تربیتی، جوامع اسلامی، معضلات

CAPTCHA Image