نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

در چند دهه گذشته، مفهوم سرمایه فرهنگی در جامعه شناسی آموزش و پرورش منشاء مطالعات علمی فراوانی در سراسر جهان شده است. این مطالعات که عمدتاً براساس دو مدل بازتولید فرهنگی بوردیو و تحرک فرهنگی دیمجیو صورت گرفته است، به نتایج متفاوتی دست یافته اند. این پژوهش با هدف ارزیابی تجربی این مدل ها انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه شهرستان جوین در سال تحصیلی 90-89 بوده است. نمونه نهایی این تحقیق که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند، 369 نفر بود. نتایج تحقیق نشانگر آن است که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه ای در موفقیت تحصیلی فرزندان دارد، ولی یافته های این تحقیق از ادعاهای اساسی این دو مدل یعنی، ارتباط این سرمایه با متغیرهای طبقه ای و اقتصادی حمایت نمی نماید.

واژه های کلیدی: سرمایه فرهنگی؛ موفقیت تحصیلی؛ مدل بازتولید فرهنگی بوردیو؛ مدل تحرک فرهنگی دیمجیو؛ مدل همگرایی فرهنگی

عنوان مقاله [English]

Cultural Capital and Educational Success: An Empirical Evaluation of Theoretical Models

نویسندگان [English]

  • Heydar Janalizadeh Choobbasti
  • Gholamreza Khosh Far
  • Mahdi Sepehr

چکیده [English]

In recent decades, the concept of cultural capital has created a lot of scientific studies over the world in the sociology of education. These studies mainly based on the two models: Bourdieu's Cultural reproduction and DiMaggio's cultural mobility. These have achieved different results. This Study aimed at evaluating the theoretical models in an empirical condition. Middle and high school students in Jovein Township were the population of the survey. Four hundred students were selected by proportional stratified sampling and their parents were interviewed. The results indicate that the family's cultural capital has a significant impact on children's educational success. However, the findings of this study do not support the hypothesis of the two theoretical models.

Keywords
Cultural capital, Educational success, Bourdieu's cultural reproduction, DiMaggio's cultural mobility, Cultural Convergence