نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تاثیر آموزش هوش هیجانی و آموزش راهبردهای یادگیری بر اضطراب امتحان است. بدین منظور تعداد67 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر مشهد انتخاب شدند و به تصادف در گروههای سه گانه گواه، هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری قرار گرفتند. آزمون اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375) به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. آزمون یادشده قبل از آموزش، در هر سه گروه اجرا شد. سپس آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری و نیز آموزش مهارتهای هوش هیجانی، در گروههای مربوطه انجام شد. آنگاه آزمون اضطراب امتحان مجدد در سه گروه انجام شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات تبدیل شده سه گروه با هم تفاوت آماری معناداری دارند (F(2/62)=4/39, p

عنوان مقاله [English]

Comparing effectiveness of training emotional intelligence and training on study skills to decrease anxiety-test

نویسندگان [English]

  • hossein kareshki
  • Said Amir amineyazdi
  • Gholamhaydar Ekhteraee Toosi

چکیده [English]

The aim of current study is examine and comparing the effects of emotional intelligence training study and learning skills training on test anxiety. For doing this, we selected 67 students of guidance school from Mashhad schools by available sampling method and divided them in to 3 groups: emotional intelligence training group, learning strategies training group & control group; randomly. Test anxiety scale from Abolghasemi and et al, was used to gathering data. Before training, we administrated anxiety test in 3 groups, then emotional intelligence and learning strategies groups' received related instructions according program in 8 sessions with 90 minutes that continue 40 days. After training, we administrated Test anxiety scale in 3 groups. ANCOVA results show that difference between 3groups is significance. Also, result show that difference between study groups with other groups is significance and difference between emotional intelligence with control group is not significance. With respect to obtained means, we can say that educating study and learning strategies is important on decreasing test anxiety.

Keywords
Training, Emotional intelligence, Study skills, Test anxiety, Guidance school