نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اندیشه های تربیتی آیین زرتشت بر اساس متن گات‌ها است. برای دستیابی به این هدف، نخست به معرفی زرتشت پرداخته شد. سپس، مبانی فلسفی این آیین در چهارچوب انسان کامل و ویژگی‌های آن بیان شد. در نهایت، دلالت‌های تربیتی این مبانی در قالب عناصر تربیتی مانند غایت، هدف‌های کلی، اصول و روش‌های تربیت استخراج شدند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که انسان کامل دارای ویژگی‌هایی مانند قرب به اهورا، پیروی از اَشا یا راستی، منش نیک، برخورداری از دانش لدنّی و ارشاد است. بر اساس این مبانی، غایت تربیت، قرب به اهورا و هدف‌های کلی آن، شناخت قانون جهانی و عمل به آن، اخلاق مداری، اشراق گرایی و رشد حس مسئولیت اجتماعی است. اصول تربیتی متناظر با این مبانی و هدف‌های کلی عبارتند از خردورزی، آزادی در انتخاب و پیروی از دئنا، پرورش ابزارهای شناسایی انسان و تلاش و پیکار اخلاقی. بر پایه این اصول، هدف‌ها و مبانی، روش‌های تربیتی چون تدبر در طبیعت، آموزش فعال آیین زرتشت، پند و اندرز، آموزش فن سخنوری، ستایش و عبادت، بازی، ورزش و آموزش‌های جنگاوری استنتاج شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoroastrianism and its educational implications (relying on the text of the Gathas)

نویسندگان [English]

  • afzal alsadat Hossainy dehshiri
  • edris islami

چکیده [English]

This study examines the educational ideas of Zoroastrianism based on Gathas. For achieving this purpose, the conclusion method has been used; firstly, Zoroaster has been introduced then the philosophical foundations of the religion have been formulized in the form of ideal human being and his/her features. Finally, the implications of these foundations are presented in the form of educational components such as the ideal, the goals, principles and methods. The data of this study shows that ideal human being has features such as Closeness to Ahura, following Asha, good character, having divine knowledge and guidance. Based on these foundations, educational ideal is the Closeness to Ahura and its educational goals are understanding universal law and performing according to that, orienting on ethics, believing in illumination and improving social responsibility. Principles corresponding to these foundations and goals include reasoning, freedom in choosing and following Daena, nurturing epistemic tools and ethical endeavor and struggling. Educational methods corresponding to these principles, goals and foundations include reflection on nature, the active instruction of Zoroastrianism, advizse, teaching oratory technique, praise and worship, game, sport and warfare instruction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ancient Persian
  • Zoroastrianism
  • Gathas
  • Ideal Human Being
  • Educational Implementations