نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاههای دولتی شهر تهران درباره جایگاه رشته فلسفه تعلیم و تربیت می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. کلیه اعضای هیئت علمی گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاههای دولتی شهر تهران که مشتمل بر 22 نفر می باشند، جمعیت مورد مطالعه را تشکیل دادند که از این مجموع 13 پرسشنامه گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که اعضای هیئت علمی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در خصوص این رشته تعریف جدیدی ارائه ندادند و همه آنها بر تعریف های موجود اتفاق نظر داشتند. همچنین، آنها ضمن تاکید بر کاربرد فلسفه تعلیم و تربیت در سطح کلان نظام تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت را به منزله آبشخوری برای دیگر رشته های علوم تربیتی تلقی می کنند که به منظور فراهم کردن مبانی نظری خود از فلسفه تعلیم و تربیت مدد می گیرند. علاوه براین، آنها فلسفه تعلیم و تربیت در ایران را علمی جوان و نوپا معرفی کردند که نگاهش بیشتر به سمت غرب بوده و بومی نگری در آن چندان به چشم نمی خورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Viewpoints’ review of the Academic Members of universities in Tehran about Philosophy of Education its status

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Sajjadi 1
  • faramarz bijnavand 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to review the viewpoints of the academic members of universities in Tehran, about Philosophy of Education and its status and applications. The research is a kind of descriptive – analytical one and its instrument is a questionnaire with five questions (about the definition of Philosophy of Education, its applications, its relationship with the other fields of educational sciences, its status, both in Iran and the West, and the strategies to improve the current situation in the country). The research community consists of all faculty members of the departments of Philosophy of Education at governmental (public) universities in Tehran (there were 22 people at the time of research) who were studied in the census. Then, after the necessary follow-up, 13 questionnaires were collected. Results showed that subjects of the study, almost, did not give any new definition about Philosophy of Education and they just focused on the existing ones. They emphasis on applications of Philosophy of Education at the macro levels of educational system and consider it as an origin for other fields of Education sciences; which they use Philosophy of Education, in order to provide their theoretical foundations. Also, they consider it as a new science in Iran, which gives more attention to the West and it is still not much localized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy of education
  • academic members
  • governmental (Public) universities in Tehran