نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی نظری روان شناختی، اجتماعی و فلسفی دیدگاه بندورا درباره خودکارآمدی است. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. بنابراین، با تکیه بر مبانی روان شناختی به تحلیل مفهوم رابطه ضروری و متقابل، هشیاری، یادگیری و عاملیت انسانی پرداخته شد. همچنین، در تحلیل مبانی اجتماعی به چگونگی تأثیرپذیری بندورا از اندیشمندان مکتب کنش متقابل نمادین در علوم اجتماعی به عنوان زمینة جامعه شناختی اندیشه های بندورا اشاره شد. علاوه براین، مبانی فلسفی با نظر به تناسب و ارتباط منطقی خودکارآمدی با مکتب های فلسفی، ارزش و عمل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت. در نتیجه تحلیل و نقد مبانی مورد اشاره، پیش فرض های هستی شناختی روان شناختی، اجتماعی و فلسفی انسان خودکارآمد استخراج شدند و ضمن تصریح عناصر خودکارآمدی و مشخص کردن خاستگاه های عاملیت و خودکارآمدی، خصیصه های فرد خودکارآمد و راهکارهای تربیت او استنباط به تصویر کشیده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

survey of theoretical foundation of self-efficacy as an educational aim

نویسندگان [English]

  • madeh dast mard
  • Masood Safaei Moghadam
  • Mohammad Jafar Pak Seresht
  • Manijeh Shehni Yaeelagh

چکیده [English]

The aim of this research is survey of Bandura theoretical foundation of self efficacy include psychological, social, and philosophical base. In this research use analytic – deduction research method to achieve the aim. Thus as psychological basis, the concepts of reciprocal determinism, consciousness, learning and finally the human agency will be discussed. Under the social basis the effect of scientists of symbolic reciprocal interaction school on Bandura as a social base for his social basis will be discussed. Under the philosophical basis the appropriateness and logical relation of self- efficiency with philosophical schools, merit and theological values will be evaluated.
Finally by means of analysis and deduction elicit psychological, social, and philosophical prepreposition of self effected person, clarify element of self efficacy, determine stand of agency and self efficacy, conclude and shown self effected person traits and ways of educate self effected person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • self – sufficiency
  • human agency
  • reciprocal determinism