نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

ایران

چکیده

پیوستار تاریخی تحول روش های مختلف پژوهش در تعلیم و تربیت نشان دهنده این است که با توجه به پیچیدگی مسائل تعلیم و تربیت که ریشه در پیچیدگی خود انسان دارد نمی توان با روش واحدی به همه سوالاتی که محققان دنبال می کنند دست یافت. پدیدارشناسی به مثابه جنبشی فلسفی با طرح مولفه هایی چون آگاهی، حیث التفاتی، تقلیل، تقویم، بیناذهنیّت، زیست جهان و تَجسُد نه تنها تحولی در فلسفه قرن بیستم به حساب می آید بلکه بر گسترش روش شناسی ها در تعلیم و تربیت نیز تأثیر گذاشته است. مقاله حاضر با نظر به روش شناسی پژوهش پدیدارشناسی در تعلیم و تربیت، در دو سطح به بررسی مولفه های پژوهش پدیدارشناختی و بحث توجیه پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت می پردازد. در سطح نخست به مولفه های هدف پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت، تاثیر برروند انجام پژوهش، نقش محقق، مشاهده و توصیف پدیده تربیتی توام با تقلیل تعدیل شده، زبان و نگارش پدیدار شناختی و در بحث توجیه به بحث سه سونگری از منظر پدیدارشناختی پرداخته خواهد شد.

عنوان مقاله [English]

Methodological components of Phenomenological inquiry in education

نویسندگان [English]

  • ramazan Barkhordari
  • khowsrow Bagheri

چکیده [English]

Historical Development of variety of methods in educational inquiry shows that with regard to complexity of educational issues that derived itself from human being complexity, we can't answer different questions of scholars by just one unit method. Phenomenology as philosophical movement by introducing of subjects such as conciseness, intentionality, reduction, constitution, intersubjectivity, Life-world and embodiment is not only movement in philosophy, but also effect on development of phenomenological inquiry in education. Current article consider and discus phenomenological methodology at two levels; first, phenomenological components of educational inquiry and second, problem of justification in phenomenological inquiry in education. At first level we discuss about the aim of phenomenological research in education, effect on performance of inquiry, the role of inquirer, observation and description of educational phenomena with regard to balanced reduction, language and phenomenological writing; and at second level we discus about triangulation at phenomenological perspective.