نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به مأموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی‏ تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی‏ و به صورت دسته بندی تنظیم شده‏اند، پرداخته شد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر به نتایج حاصل از این پژوهش، در طبقه بندی جدید، دو رویکرد کلان وظیفه گرا و نتیجه گرا مورد نظر قرار گرفت. سرانجام، با تبیین تطابق و سازواری مبانی دیدگاه وظیفه گرا (در مقابل رویکرد نتیجه گرا) با نگرش اسلامی، این رویکرد به عنوان موضعی مقبول برای مربی در تربیت دینی معرفی شد. بر اساس این دیدگاه ، مبنا انجام وظیفه بر طبق اصول از سوی مربی، در مسیر تربیت است و عدم دست‌یابی به نتایج مطلوب به عنوان ناکارآمدی کوشش‌های تربیتی مربی در نظر گرفته نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image